Artikel

Nystart för nätverket för LUPP-samverkan i Göteborgsregionen

Att arbeta med ungdomsundersökningen LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken – är ett sätt att få bred kunskap om ungdomars livssituation. Enkäten innehåller frågor om allt från fritid, skola och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Tonårspojkar som står tillsammans i en ring.

Hösten 2020 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen LUPP-undersökningen i årskurs 8 och gymnasiets år 2. GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst gav på kommunernas gemensamma uppdrag stöd inför, under och efter själva enkätgenomförandet. FoU i Väst tog bland annat fram lokala resultatrapporter.

En fördjupande regional analysrapport är under arbete.

Nätverk

FoU i Västs har även samordnat ett nätverk med representanter från de nio kommunerna. Nätverket har lyft frågor och utbytt metoder och erfarenheter under hela arbetsprocessen: från planering, genomförande och avrapportering till återkoppling och dialog utifrån resultaten.

Nystart för nätverket den 1 mars

I mars planeras en nystart för nätverket för att kommunerna ska kunna fortsätta att samtala och utbyta erfarenheter kring arbetet med barn och unga. En långsiktig samverkan bidrar, enligt tidigare erfarenheter, till att hålla ungdomsfrågorna aktuella mellan själva undersökningarna. Diskussionerna ska kunna omfatta även andra enkäter och informationsunderlag som används i kommunernas utvecklingsarbete.

Göteborgsregionens samtliga medlemskommuner är välkomna att ingå i nätverket, oavsett om de genomfört LUPP tidigare eller inte.

Mellan LUPP och LUPP – Erbjudande om nätverk för LUPP-samverkan i Göteborgsregionen Pdf, 214 kB.

Nästa regionala LUPP 2023

LUPP-undersökningen genomförs i regel vart tredje år, och nästa regionalt samordnade genomförande planeras till hösten 2023. Genom det regionala LUPP-nätverket får kommunerna även en gemensam kanal i dialogen med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som tillhandahåller LUPP-enkäten.

MUCF:s information om LUPP Länk till annan webbplats.

LUPP-nätverket: Upplägg och innehåll

Nätverket planeras att träffas både fysiskt och digitalt, cirka tre gånger per termin, med start mars 2022 fram till juni 2023. I uppdragsförslaget som gått ut till alla medlemskommuner erbjuder GR även att anordna tre fördjupande tematräffar för nätverkets medlemmar tillsammans med kollegor i kommunerna för att fördjupa sig i olika ämnen tillsammans med forskare och experter. Målet med träffarna är att stärka kommunernas förutsättningar för kunskapsbaserade prioriteringar av insatser och åtgärder som syftar till att förbättra ungas livssituation.

Genom samverkan med GR finns även möjlighet för nätverket att påverka innehåll i utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som anordnas av GR:s kurs- och konferensenhet.

Det finns även möjlighet att anlita GR för lokalt processtöd i att använda LUPP-resultat och liknande kunskapsunderlag för att utveckla ungdomsarbetet i kommunen.

Påverkanstorg

En bra metod att använda för att arbeta vidare med resultaten från LUPP-undersökningen är att genomföra ett Påverkanstorg i kommunen.

Ett Påverkanstorg ger förutsättningar för möten och god dialog mellan beslutsfattare och unga i regionen. Det utgör en plattform där unga får formulera sina åsikter och lyfta dessa direkt till beslutsfattare. Medverkande politiker har möjlighet att pröva sina tankar och idéer mot en viktig målgrupp samt lyssna av hur unga människor tänker om sin kommun och dess verksamhetsområden. GR har stor erfarenhet av att anordna och dokumentera resultaten från Påverkanstorg.

Under hösten 2021 genomfördes ett Påverkanstorg i Kungsbacka kommun i nära samarbete med MUCF.

Lärarhandledning

På uppdrag av MUCF har GR tagit fram lärarhandledningen ”Redaktionen – ungas påverkan och möte med demokratin” som kommer göras tillgänglig i januari 2022.

Handledningen innehåller metoder och lektionsupplägg för att lära om den demokratiska processen, dels genom fristående uppgifter, dels genom att arbeta med ett längre tema. Övningarna i lärarhandledningen syftar till att stärka elevernas kunskaper om demokrati. De ska också stärka elevernas möjligheter att kunna påverka i samhället för att i slutändan minska avståndet mellan unga och beslutsfattare och ge möjlighet till kontakt och möten mellan dessa på ett uppgiftsbaserat sätt.

Lärarhandledningen riktar sig främst till lärare som undervisar i samhällskunskap på gymnasiet, men går också att använda i undervisningen på högstadiets senare årskurser.

Vill du veta mer om LUPP i Göteborgsregionen?

Information och dokumentation från det regionala LUPP-samarbetet, inklusive lokala resultatrapporter från LUPP 2020.

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

Uppdaterad