Artikel

Ny strategi ska locka fler till VA-branschen

En av många branscher som har brist på personal är VA (vatten och avlopp). Kommunerna i Göteborgsregionen har därför utarbetat en gemensam strategi för attrahera fler till branschen. En som är aktiv i det arbetet är Christer Johansson. Han bytte själv bana för några år sedan och arbetar idag som VA-ingenjör i Alingsås.

Christer Johansson, med kortklippt grått hår och skägg, står i grön tröja framför några vita tält på Frihamnsdagarna i Göteborg.

– Det finns många fördomar om VA-yrket, säger Christer Johansson som utbildade sig till VA-ingenjör för några år sedan.

– Jag ramlade in i yrket av en slump, men det har jag aldrig ångrat. Som VA-ingenjör i en kommun gör man nytta för samhället genom att se till att alla har tillgång till ett rent dricksvatten och ett fungerande avloppssystem.

Bytte bana för sju år sedan

Tidigare arbetade Christer Johansson på en mekanisk verkstad men för sju år sedan bestämde han sig för att sadla om och utbilda sig till VA-ingenjör vid en yrkeshögskola.

– Det finns många fördomar om VA-yrket. Många tror att det är ett skitigt arbete och enbart handlar om reningsverk, rör, översvämningar och liknande. Men i själva verket erbjuder VA-branschen en rad olika arbetsfält, såsom ledningsnät, planering, digitalisering, abonnentfrågor, anslutningar och maskinstyrning, säger han.

Svårt att locka unga till branschen

Tillgång till rätt kompetens är ett av målen i den regionala vattenförsörjningsplan som alla Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner har ställt sig bakom. En kompetenskartläggning från 2020 visade att utmaningarna att rekrytera kvalificerad personal har varit konstanta de senaste åren. Problemet beror bland annat på konkurrens från den privata sektorn, svårigheten att locka unga till VA-branschen samt brist på kunskap om branschen i allmänhet.

Gemensamt upplägg för praktik

Christer Johansson ingår i en arbetsgrupp som planerar och genomför olika aktiviteter, tillsammans med personal på GR. Insatserna varierar beroende på vem de riktar sig till, om det är ungdomar som står inför gymnasieval, elever som går yrkesinriktade gymnasieprogram eller vuxna som står inför studie- och yrkesval.

Christer Johansson står tillsammans med en besökare framför en rollup med rubriken Är VA-ingenjör något för dig?

Christer Johansson informerar om VA-yrket på Frihamnsdagarna i Göteborg.

– Bland annat har vi arbetat fram ett likvärdigt upplägg för praktik. Det innebär att vi specificerar vad som ska ingå i praktiken, vilka arbetsuppgifter som är lämpliga utifrån ålder och utbildningsnivå. Vi är också ute och marknadsför yrket i olika sammanhang och har till exempel deltagit vid evenemang som Frihamnsdagarna och Vatten 2023.

Behovet av samverkan ökar

Christer Johansson ser flera fördelar med samverkan. Tillsammans kan kommunerna arbeta för att attrahera fler till branschen, snarare än att konkurrera om arbetskraft. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte är också en viktig del.

– Samarbetet mellan kommunerna behöver öka framöver. Yrket kräver allt mer specialisering, inklusive juridisk och digital kompetens, vilket innebär ytterligare utmaningar, särskilt för mindre kommuner.

Fyra prioriterade områden i strategin

Den regionala strategin för kompetensförsörjning inom VA innehåller fyra prioriterade områden:

  • Kommunikation: Insatser för att öka branschens synlighet, till exempel via mässor och digitala plattformar. Det har också tagits fram en gemensam modell för praktik.
  • Yrkeshögskola och vuxenutbildning: En ny VA-ingenjörsutbildning startade i augusti vid John Ericsson-institutet. Utbildningen initierades och togs fram inom samverkan i Göteborgsregionen. Parallellt utvecklas den arbetsplatsförlagda praktiken (LIA).
  • Handledning och mentorskap: Utveckling av program för medarbetare som tar emot praktikanter och nya kollegor.
  • Behålla kompetens: Insatser för att öka attraktiviteten som arbetsgivare för befintlig personal.

Uppdaterad