Projekt pågående

SVAR –Stärkt vattenförsörjning inom GR

Stärkt vattenförsörjning inom GR (SVAR) är ett regionalt projekt för att möta vattenbehovet i en tid av klimatförändringar, befolkningstillväxt och ökad vattenförbrukning. Projektet ger en övergripande bild av Göteborgsregionens behov och möjligheter när gäller vattenförsörjning.  

Syfte och mål

Projektets syfte är att säkra och stärka regionens vattenförsörjning på ett resurseffektivt sätt. Det innebär att skapa en samlad bild av regionens behov av råvatten- och dricksvattenförsörjning och en åtgärdsplan för hur dessa behov ska tillgodoses. Projektet ska även ta fram modell(-er) för hur kommuner kan samverka kring vattenförsörjning i framtiden.

Projektet kommer resultera i underlag och förslag till beslut. Efter avslutat projekt fortsätter genomförande av aktiviteter och åtgärder.

Finansiär

Länsstyrelsen i Västra Götaland med medel från Havs- och vattenmyndigheten samt Svenskt Vatten Utveckling.

Logotyper

Utmaningar

Hela Sverige har idag utmaningar när det gäller vattenförsörjning, inte minst med anledning av klimatförändringar och ökat fokus på risk och sårbarhet. Dessutom finns utmaningar kopplat till hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 och skärpta lagar inom området.

Göteborgsregionen har även regionala utmaningar i och med en stark tillväxt, ökande befolkning och ett starkt beroende av Göta Älv som vattenresurs. Möjligheten till samverkan är i dagsläget begränsad och det finns en risk att medlemskommunerna inte har den vattenkapacitet som behövs. Något som flera kommuner fick erfara den heta och torra sommaren 2018.

Fördjupning

Projektet drivs som ett huvudprojekt med två delprojekt och en förstudie.

Delprojekt 1: Förstärka rå- och dricksvattenförsörjning inom Göteborgsregionen

Delprojektet ska identifiera kommunernas behov och tillgång till vatten och föreslå åtgärder för att säkra framtida behov.

Förstudie delprojekt 2: Kommunernas vattentillgång inom Göteborgsregionen

Förstudien ska sammanställa kommunernas nuläge vad gäller vattenförsörjning och samarbete med andra kommuner.

Delprojekt 2: Dricksvattenförsörjning inom Göteborgsregionen

Delprojektet ska ta fram modell(-er) för samt tydliggöra kostnader och nyttan av kommunal samverkan gällande vattenförsörjning.

Göteborgsregionens medlemskommuner har ett flertal vattenverk och vattentäkter som till stor del är fristående med egna distributionsnät. Det finns även förbindelsepunkter som ger kommunerna möjlighet att stötta varandra i vattenförsörjningsfrågan. Genom att anta ett regionalt perspektiv och en sammanhållen planering finns goda möjligheter att nyttja systemet bättre i sin helhet.

Delprojekt 1 har identifierat kommunernas behov och tillgång av rå- och dricksvatten samt föreslagit åtgärder för att säkra framtida behov. Arbetet har utgått från utvalda vattenresurser som anses viktiga för regionens vattenförsörjning. De utvalda vattenresurserna och kommunerna som bjudits in till dialog är:

  • Lygnern (Kungsbacka kommun, Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Varbergs kommun och Marks kommun)
  • Mjörn (Göteborgs Stad, Lerums kommun, Alingsås kommun och Partille kommun).
  • Göta älv (Kungälvs kommun, Ale kommun, Göteborgs Stad, Lilla Edets kommun, Partille kommun, Öckerö kommun, Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun
  • Mölndalsåsystemet (Mölndals Stad, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Partille kommun)
  • Stora Hällungen (Stenungssunds kommun, Kungälvs kommun, Tjörns kommun)
  • Vänern (Ale kommun, Lilla Edets kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Kungälvs kommun, Göteborgs Stad, Trollhättan Stad, Uddevalla kommun/Västvatten.

Delprojektets resultat visar på ett tydligt behov av samverkan för att säkra ordinarie vattenförsörjning och för upprätthållande av säkerhet. Under arbetet har aktiviteter och åtgärder för att stärka och säkra vattenförsörjningen inom regionen identifierats.

Förstudien har sammanställt kommunernas nuläge vad gäller vattenförsörjning och samarbete med andra kommuner.

Olika utgångslägen

Kommunerna har idag olika behov och beroenden. Flera av kommunerna står inför att ta fram vattenförsörjningsplaner. Sex av kommunerna är, eller räknar med att bli, beroende av vattenförsörjning helt eller delvis från andra kommuner. Fem av kommunerna har behov av att uppnå redundans i vattenförsörjning genom sammankopplingar mellan kommunerna.

Mer samarbete

Samtliga kommuner önskar att samarbeta kring vattenförsörjning för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning i framtiden. Det är däremot svårt för kommunerna att bedöma framtida vattenbehov då det bl.a. finns stora osäkerheter kopplat till kommunernas framtida befolkningsmängd, framtida köp och sälj mellan kommunerna och framtida vattenförbrukning. För att komma vidare i arbetet behövs tydlighet kring kommunernas behov, kapacitet och en modell för regional vattenbalans som ger möjlighet att planera för en regional vattenförsörjning.

Delprojekt 2 ska ta fram modell(-er) för kommunal samverkan gällande vattenförsörjning. Politiker och tjänstepersoner i Göteborgsregionens medlemskommuner deltar i projektet genom bland annat workshops och kunskapsseminarier.

Kostnad och nytta av samverkan

Docent vid Chalmers ansvarar för analys och värdering av risker kopplat till leveranssäkerhet. Det handlar bl.a. om hur eventuella störningar påverkar dricksvattensystemet och hur risken för avbrott påverkas om fler resurser är gemensamma.

Regional samverkansmodell

Forskare på Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet ansvarar för arbetet med att konkretisera modell(-er) för samverkan där en säker och hållbar VA-verksamhet är målet.

I korthet

Pågår

Maj 2021 – December 2023

GR:s roll

Projektägare, projektledare delprojekt 2

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Uppdaterad