Projekt pågående

SVAR –Stärkt vattenförsörjning inom GR

SVAR är ett regionalt projekt för att möta vattenbehovet hos en växande befolkning i ett förändrat klimat. Projektet skapar en övergripande bild av behov och möjligheter för vattenförsörjningen.

Syfte och mål

Projektets syfte är att säkra och stärka framtida vattenförsörjning i regionen på ett resurseffektivt sätt.

Bland målen ingår att tydliggöra hur framtida vattenbehov kan tillgodoses genom regional samverkan, att ta fram en åtgärdsplan för att säkra råvattenresurser till strategiska produktionsanläggningar liksom att utforma en modell för hur samverkan mellan kommunerna kan utvecklas och ekonomiska aspekter hanteras.

Finansiär

Länsstyrelsen i Västra Götaland med medel som har avsatts av Havs- och vattenmyndigheten.

Fördjupning

I Göteborgsregionens kommuner finns ett flertal vattenverk och många olika vattentäkter. Systemen är i stora delar frikopplade från varandra med separata distributionsnät. Dock finns förbindelsepunkter och därmed en möjlighet för kommunerna att stötta varandra med dricksvatten och utnyttja systemet bättre i sin helhet

Bakgrund

Befolkningsökningen i Göteborgsregionen ställer krav på växande tillgång till dricksvatten. Samtidigt ökar klimatförändringarna, riskutsatta huvudvattenkällor och en otillräcklig reservvattenförsörjning risken för en situation där medlemskommuner slår i kapacitetstaket så som skedde den heta och torra sommaren 2018.

Hur möter projektet utmaningarna?

I en första del identifieras och konkretiseras de åtgärder som krävs för att säkerställa varje kommuns – och därigenom regionens –behov av råvatten. Utgångspunkten är huvudkluster kring följande huvudvattentäkter och kommuner inom och utom GR:

  • Lygnern (Kungsbacka, Göteborg och Mölndal liksom angränsande Varberg och Mark).
  • Mjörn (Göteborg, Lerum, Alingsås och Partille).
  • Göta älv (Kungälv, Ale, Göteborg, Lilla Edet, Partille, Öckerö liksom angränsande Trollhättan och Vänersborg).
  • Mölndalsåsystemet (Mölndal, Göteborg, Härryda, Partille).
  • St Hällungen (Stenungsund, Kungälv, Tjörn).
  • Vänern (Ale, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Göteborg samt angränsande Trollhättan och Uddevalla/Västvatten).

Den andra projektetappen fokuserar på möjligheten att lösa frågan inom respektive kommun genom planering inklusive behov av samverkan. Målet är en generell modell för samverkan mellan kommunerna för stärkt dricksvattenförsörjning. Den ska beskriva hur behov, kostnadsfördelning och hopkoppling kan hanteras. 

Resultat

Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider. En första delrapport kommer i slutet av 2021.

Kontakt

Joanna Friberg

Regionplanerare vatten, klimat och sårbarhet

031-335 51 24

Aktuellt

Första projektdelen pågår. I den definieras fortsatta processer för att åstadkomma godkända vattendomar och utbyggda råvattenanläggningar.

I korthet

Pågår

1 maj 2021 – 31 december 2022

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Uppdaterad