Rapport

Onödig slutenvård av sköra äldre

Denna kunskapsöversikt presenterar forskningsläget kring varför sköra äldre vårdas på sjukhus i onödan, och pekar på potentiella förbättringar av äldres vårdsituation. 

Det finns ett mycket stort antal publicerade vetenskapliga studier om slutenvård av sköra äldre. Kunskapsöversikten bygger därför på 118 översiktsartiklar och ett flertal myndighets- och forskningsrapporter istället för vetenskapliga originalstudier.

Faktorer på individ-, organisations- och samhällsnivå

I litteraturen har en rad faktorer identifierats som antas kunna förklara varför sköra äldre slutenvårdas i onödan. Dessa kan grupperas i tre nivåer: individ-, organisations- och samhällsnivå.

Bland de individrelaterade faktorerna finns bland annat multisjuklighet, undernäring, förvirringstillstånd, depression och bristande följsamhet till ordinerad behandling. Bland de organisationsrelaterade faktorerna finns bland annat vårdplanering, kontaktsjuksköterskor, personcentrerad vård, uppföljning i hemmet och geriatrisk rehabilitering. Faktorerna på samhällsnivå handlar om hur hälso- och sjukvården planeras och organiseras, vilket har stor betydelse för slutenvård av sköra äldre. Den ekonomiska styrningen i sin nuvarande form fokuserar nästan uteslutande på enhetsspecifik resursoptimering.

Åtgärder på olika nivåer behövs

Enligt kunskapsunderlaget finns det ingen enskild åtgärd som kan lösa problemen med onödig slutenvård av äldre. Flera åtgärder på olika nivåer behövs samtidigt, likaväl som bättre samordning mellan vårdgivare. All vård av äldre borde genomsyras av ett geriatriskt förhållningssätt där man har kunskap och förmåga att möta sköra äldres behov.

Översikten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen, Hanna Falk och Angela Bångsbo

Framtagen

2013

Uppdaterad