Rapport, Statistik

Öppna jämförelser 2015: Social barn- och ungdomsvård

Syftet med sammanställningen är att underlätta för kommunerna i Göteborgsregionen att använda sig av Öppna jämförelser i sitt analysarbete.

Den här rapporten fokuserar på den sociala barn- och ungdomsvården inom socialtjänsten.

Socialtjänsten utreder, planerar och följer upp beslutade insatser till barn och unga. Beslut om insats kan ges på frivillig grund för barn upp till 18 år med stöd av socialtjänstlagen. Det finns även möjlighet att besluta om insatser mot den enskildes vilja, med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Merparten av socialtjänstens insatser ges i öppenvård, vilket innebär att barnet eller den unga bor kvar hemma. Om öppenvård inte räcker för att möta barnets behov av stöd sker en placering i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB).

Vad är Öppna jämförelser?

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som kan utgöra underlag för uppföljning, analys och utvecklingsarbete. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter och möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.

Regionalt utbyte och lärande kommuner emellan

Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten för kommunerna i GR lättillgängliga samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner, något som kan bidra till ett utbyte och lärande mellan kommunerna.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Åsa Nilsson och Karl Johannesson

Publiceringsår

2015

Uppdaterad