Rapport, Statistik

Öppna jämförelser 2015: Stöd till personer med funktionsnedsättning

Syftet med sammanställningen är att underlätta för kommunerna i Göteborgsregionen att använda sig av Öppna jämförelser i sitt analysarbete.

Den här sammanställningen fokuserar på de personer med funktionsnedsättning som får olika former av stöd från socialtjänsten. Undersökningen är avgränsad till kommunens övergripande arbete inom två områden:

  • Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS
  • Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vad är Öppna jämförelser?

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som kan utgöra underlag för uppföljning, analys och utvecklingsarbete. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter och möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.

Den här rapporten är den tredje sammanställningen av Öppna jämförelser – Stöd till personer med funktionsnedsättning som görs i Göteborgsregionen.

Uppföljningsverktyget Öppna jämförelser har varit under utveckling fram till och med 2014, vilket innebär att alla indikatorer inte är jämförbara bakåt i tid. Rapportens resultat kan dock i flertalet fall relateras ett eller två år tillbaka i tiden.

Regionalt utbyte och lärande kommuner emellan

Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten för kommunerna i GR lättillgängliga samt underlätta jämförelser med närliggande kommuner, något som kan bidra till ett utbyte och lärande mellan kommunerna.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Åsa Nilsson

Publiceringsår

2015

Uppdaterad