Rapport, Statistik

Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Det kan denna regionala sammanställning från Göteborgsregionen FoU i Väst ge en bild av.

Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser som kan utgöra underlag för uppföljning, analys och utvecklingsarbete. Jämförelserna ska ge insyn i offentligt finansierade verksamheter samt möjliggöra jämförelser med andra kommuner och/eller jämförelser över tid.

Indikatorer

I den här rapporten redovisas hur äldre upplever bland annat följande:

 • Bemötande, förtroende och trygghet
 • Kontakt med personal
 • Inflytande och tillräcklig tid
 • Riskförebyggande åtgärder
 • Sammantagen nöjdhet
 • Personalkontinuitet i hemtjänsten
 • Förändring av självskattad hälsa (hemtjänsten)
 • Mat och måltidsmiljö (särskilt boende)
 • Boendemiljö (särskilt boende)
 • Aktiviteter och känsla av ensamhet (särskilt boende)
 • Bruk av tryckavlastande underlag (särskilt boende)

Det finns ett antal indikatorer som syftar till att visa på några aspekter av kvaliteten för den äldre, som ett resultat av en mer eller mindre sammanhållen vård och omsorg. Socialstyrelsen och SKL definierar begreppet sammanhållen vård och omsorg såhär:

"En individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg med en obruten kedja av insatser som den enskilde behöver och som olika aktörer utför. Informationsöverföringen mellan olika huvudmän, vårdgivare och professioner inom och mellan organisationer är avgörande för att äldre ska få vård och omsorg av hög kvalitet som tillgodoser deras behov."

Det rör sig om följande indikatorer:

 • Väntetid till särskilt boende
 • Fallskador per 1 000 invånare
 • Påverkbara slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare avseende frakturer på höft och lår
 • Strokepatienter med tillgodosedda rehab-behov efter 12 mån
 • Strokepatienter med funktionsförmåga efter 12 mån
 • Brytpunktssamtal
 • Smärtskattning sista levnadsveckan
 • Tre eller fler psykofarmaka – bland äldre med hemtjänst resp. i särskilt boende
 • Tio eller fler läkemedel – bland äldre med hemtjänst resp. i särskilt boende
 • Olämpliga läkemedel – bland äldre med hemtjänst resp. i särskilt boende
 • Antipsykotiska läkemedel – bland äldre med hemtjänst resp. i särskilt boende

Bakgrundsmått

Avslutningsvis finns även följande bakgrundsmått redovisade i rapporten:

 • Äldreomsorgens avvikelse från standardskostnad
 • Kostnader för hemtjänst respektive särskilt boende – per invånare resp. brukare
 • Andel äldre i befolkningen
 • Andel äldre med hemtjänst respektive i särskilt boende
 • Andel med hemsjukvård i hemtjänsten
 • Ålder vid inflyttning till särskilt boende
 • Antal hemtjänsttimmar månaden före flytt till särskilt boende
 • God hälsa bland äldre med hemtjänst resp. på särskilt boende
 • Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest bland äldre med hemtjänst respektive på särskilt boende
 • Hälsotillstånd och rörelseförmåga hos personer i ordinärt boende respektive särskilt boende

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Åsa Nilsson

Framtagen

2016

Uppdaterad