Rapport

Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller ”Hur kunde det bli så här?”

Öppna jämförelser är en del i en trend mot en standardiserad uppföljning av vård och omsorg, men det är svårt att konstruera lämpliga indikatorer för äldreomsorgen. Det är exempel på slutsatser från en granskning av systemet Öppna jämförelser för just vård och omsorg av äldre.

Öppna jämförelser är ett svenskt uppföljningssystem som baseras på fastlagda indikatorer som årligen redovisas offentligt, och som på ett jämförbart sätt beskriver verksamheters kvalitet. Tanken är att den bild som jämförelserna ger ska användas som underlag för förbättringsarbete, styrning och kontroll samt på sikt som stöd för vård- och omsorgstagares fria val.

Denna rapport är en kritisk granskning av uppföljningssystemet öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre.

Exempel på slutsatser

Slutsatser från rapporten visar att öppna jämförelser är en del i en internationell trend mot en standardiserad uppföljning av vården och omsorgen. Häri ligger också ett maskinsynsätt på organisationer där vård- och omsorgsverksamheter antas bestå av en uppsättning system och subsystem som är kopplade till varandra och kan styras med de rätta metoderna.

Rapporten visar att det är långt ifrån enkelt att konstruera indikatorer som på ett bra sätt mäter kvalitet i de komplexa förhållanden som råder inom äldreomsorgen.

En central tanke med öppna jämförelser är att brukare ska använda sig av den information som systemet genererar. Rapporten visar att centrala aktörer har olika uppfattningar om vad brukarna ska använda informationen till.

Öppna jämförelser framstår utan tvekan som en modern och bra idé, om än med åtskilliga problem som återstår att lösa och begränsningar som måste beaktas av användare av systemet.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2012

Författare

Lena Lindgren i samarbete med Maria Ottosson och Osvaldo Salas

Uppdaterad