Stöd och erbjudande

Parenting Young Children (PYC)

Ett föräldrastödsprogram för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

Parenting Young Children (PYC) är ett föräldrastödsprogram som används hemma hos föräldrar som behöver konkret, individuellt stöd. Det används i hemmet för att föräldern ska lära sig i den miljö där färdigheterna ska användas.

PYC är framtaget för att stärka föräldraförmåga inom tre huvudsakliga områden:

 • positivt samspel mellan barn och förälder
 • praktisk omvårdnad av barn (mat, sömn, hygien, hälsa)
 • säkerhet i och utanför hemmet

Vilka föräldrar riktar sig PYC till?

PYC kan vara ett stöd för föräldrar med:

 • intellektuell funktionsnedsättning
 • låg IQ/svagbegåvning
 • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, t.ex. autism eller ADHD
 • förvärvad hjärnskada

Vem kan använda PYC?

Yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter kan använda PYC. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd.

Exempel på när PYC kan användas

 • Familjebehandlare, hemterapeuter, familjepedagoger med flera som har i uppdrag att ge föräldrastödjande insatser kan använda PYC.
 • Boendestödjare som arbetar med personer som har barn kan genom PYC få praktisk och pedagogisk hjälp i att stödja föräldrar i deras hem kring behovsområden som även omfattar barnen.
 • Personal på utredningshem kan använda PYC när förälder och barn är placerade där, bland annat för att få vetskap om hur föräldern kan tillgodogöra sig kunskap, träna färdigheter och omsätta dem i vardagen.
 • behandlingshem kan PYC användas för att bredda förälderns kunskaper om barns behov och ansvarsområden, träna in nödvändiga färdigheter och systematiskt följa upp tillämpningen och förälderns utveckling.
 • PYC kan användas för att stödja föräldrar till gott umgänge när barnet är placerat i familjehem.

Kontakt

I korthet

Målgrupp för erbjudandet

Personer som i sitt arbete möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

GR:s roll

Utbildningsanordnare

Samarbetspartners

Två organisationer samarbetar om att erbjuda utbildning i PYC; PYC-konsortiet i Sverige och SUF-kunskapscentrum, Region Uppsala.

PYC-konsortiet är en samverkan mellan tre FoU miljöer; FoU Centrum Linköping, Göteborgsregionen FoU i Väst och FoU Socialtjänst Region Västerbotten.

Föräldrastödsprogrammet PYC:s logotyp.

Uppdaterad