Rapport

Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet i coronapandemin

Under pandemin behöver hundratusentals patienter fortsätta att få vård i hemmet genom den kommunala hälso- och sjukvården. Den här intervjustudien från FoU i Väst handlar om patienters och anhörigas upplevelser av hemsjukvård under denna speciella situation.

Elva patienter och åtta anhöriga i sju kommuner intervjuades.

Studien tyder på att patienter och anhöriga under pandemin ibland upplevde att de behövde göra avkall på sina önskemål och delvis ge upp beslutanderätten över sitt eget hem.

Patienter och anhöriga beskrev situationer där det som de upplevde som viktigt stod i konflikt med hemsjukvårdens direktiv och möjligheter. Man kanske ville att personalen skulle ha skyddsutrustning men personalen kunde inte möta det önskemålet i början av pandemin eftersom de inte hade riktlinjer och rekommendationer om det och för att det rådde brist på skyddsutrustning.

En av studiens slutsatser är att medarbetare och chefer i kommunal vård och omsorg under pandemin ställdes inför svåra utmaningar när de behövde balansera nationella och regionala smittskyddsregler mot patienters och anhörigas behov och önskemål.

Anhöriga ännu viktigare än tidigare

Studien tyder även på att de anhörigas roll ökade i betydelse. I intervjuerna gavs exempel på patienter som minimerade eller sa upp hemtjänsten på grund av rädsla för att bli smittade. Det innebar att de anhöriga fick ta ett betydligt större ansvar.

Studien pekar på en förskjutning när det gäller vad anhöriga och patienter betraktar som en acceptabel nivå av anhörigstöd. Ett exempel som man före pandemin nog inte hade tyckt var okej, var att flytta hem till sin sjuka förälder för att hjälpa till med omvårdnaden.

Vad är viktigt för dig som patient och närstående?

Personcentrering och patientinvolvering framhålls som hörnstenar i omställningen till en mer nära vård. Då behöver frågan ”Vad är viktigt för dig som patient och närstående?” ställas oftare.

Studien handlar om hur patienter och anhöriga till patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård upplevt vård i ordinärt boende under coronapandemin. Fokus har särskilt legat på att undersöka om patienter och anhöriga känt sig trygga med att få vård i hemmet, om de upplevt att de kunnat påverka vården och om de tyckt att de fått den vård de har rätt till.

Studien belyser således kommunal hälso- och sjukvård ur ett patient- och anhörigperspektiv. Den bidrar med kunskap om vad som är viktigt för patienter och anhöriga när vård ges i hemmet och hur man kan arbeta med nära vård, såväl under en sådan kris som en pandemi innebär, som under mer normala omständigheter.

Studien gör inte anspråk på att visa en heltäckande bild, men lyfter frågor som sannolikt berör många fler än dem som här kommit till tals.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen och Doris Lydahl

Publiceringsår

Februari 2021

Uppdaterad