Rapport

Plug Innan: Vad hände sedan?

Detta är en bilaga till rapporten "Plug Innan: Resultat och lärdomar från ett utvecklingsprojekt", och redogör för utvärderingen av projektet Plug Innans resultat på längre sikt.

Utvärderingen som redovisas i den första rapporten – Plug Innan: Resultat och lärdomar från ett utvecklingsprojekt – visar att en betydande del av de rutiner, metoder och arbetssätt som prövades i de lokala projekten hade införlivats i skolornas ordinarie arbete vid projektets slut. I utvärderingsuppdraget ingick även att följa upp beständigheten i dessa resultat på lite längre sikt och därför genomfördes en kort uppföljning via digitala möten med företrädare för de lokala projekten sex månader efter avslutat projekt. Det är resultatet från den uppföljningen som redovisas i bilagan Plug Innan: Vad hände sedan?.

Rutiner, arbetssätt och metoder finns kvar

De tio lokala projekt (av totalt 22) som är med i uppföljningen förmedlar en bild av att merparten av de rutiner, arbetssätt och metoder som hade utvecklats i Plug Innan finns kvar även vid tidpunkten för uppföljningen. Intrycket är också att det pågår en löpande utveckling och förbättring av de initiativ som sjösattes i samband med projektet. Plug Innan tycks därmed ha bidragit till att tidiga insatser för att främja fullföljda studier har blivit en mer självklar utgångspunkt i skolornas löpande kvalitetsarbete.

Uppföljningen omfattar enbart tio lokala projekt

Resultatet på lite längre sikt tycks alltså gott, men det ska betonas att uppföljningen enbart omfattar tio lokala projekt. De lokala projekt som inte är med i uppföljningen är verksamheter där de som var drivande i utvecklingsarbetet har lämnat organisationen. Det kan vara ett tecken på att dessa verksamheter omfattas av hög personalomsättning och allmänt sämre förutsättningar för utvecklingsarbetets hållbarhet över tid. Det kan alltså vara så att lokala projekt med mindre gynnsamma förutsättningar för långsiktigt hållbara resultat är underrepresenterade i uppföljningen.

Det ska också noteras att det inte går att dra några slutsatser kring Plug Innans effekter när det gäller elevernas närvaro och måluppfyllelse på grund av ett stort bortfall i inrapporteringen av dessa uppgifter.

Rapporten Plug Innan: resultat och lärdomar från ett utvecklingsprojekt

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

Författare

Gunilla Bergström

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Plug Innan

Uppdaterad