Rapport

Psykiatriinventering 2022 i Göteborg

Ett planeringsunderlag för stöd och service i Göteborgs Stad för personer med allvarlig psykisk sjukdom eller syndrom. Fyra rapporter redovisar resultatet av inventeringen inom stadens förvaltningar. 

Under hösten 2022 genomförde socialsekreterare i Göteborgs Stad en inventering av personer över 18 år med allvarlig psykisk sjukdom eller syndrom.

Resultatet kan användas som underlag för dialog, verksamhetsanalys och planering av insatser för personer med allvarlig psykisk sjukdom eller syndrom. Frågor att utgå från kan exempelvis vara: Finns det grupper av klienter som tycks ha behov som inte tillgodoses? Vad i verksamheten behöver utvecklas för att de ska få det stöd de behöver? Hur ser verksamhetens resurser ut för att möta behoven?

Utöver denna huvudrapport finns det tre delrapporter som riktas särskilt till dessa verksamheter:

Inventeringen har sammanställts av Göteborgsregionen, FoU i Väst, på uppdrag av Göteborgs Stads operativa styrgrupp Psykisk hälsa Vuxna.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Åsa Nilsson

Publiceringsår

2023

Uppdaterad