Rapport

Räcker det med ett familjehem?

Vilket stöd behöver ungdomar som bor i familjehem? Den frågan ställde FoU i Väst till ungdomar som bor i familjehem, familjehemsföräldrar och socialsekreterare.

Familjehem är en familj som tar emot barn eller ungdomar som inte kan bo med sina föräldrar. Socialtjänsten kan placera barn i familjehem av flera anledningar, med utgångspunkt i barnets behov av trygghet och omsorg. Ett barn kan bo i familjehem en kort tid eller under hela sin uppväxt.

Under hösten 2022 och våren 2023 har FoU i Väst genomfört nio fokusgrupper med unga som bor i familjehem, familjehemsföräldrar respektive socialsekreterare för att ta reda på ungdomars behov av, och tillgång till, stöd när de är placerade i familjehem.

Några resultat

Alla grupper lyfte fram att familjehem och socialsekreterare är viktiga för ungdomarna och att de fyller centrala behov av trygghet, säkerhet och omsorg. De var också eniga om att det stödet inte fungerar tillräckligt bra idag och ringade in ett antal förbättringsområden som täcker olika faser i en placering: från tiden före flytten till ett familjehem till dess att de unga flyttar därifrån, särskilt om de då hunnit bli myndiga. Alla lyfte också fram andra viktiga parter och stödformer.

Familjehemsföräldrarna upplevde att det var svårt att ha en överblick över vilket formellt stöd som finns tillgängligt för ungdomarna, och vad ungdomarna hade rätt till. Denna osäkerhet kände också ungdomar av. Vilket stöd som ungdomarna får utöver själva placeringen tycks bero på flera saker, inte minst hur stor risken är att placeringen måste avbrytas.

Ungdomar behöver olika stöd från flera olika parter inför, under och efter en placering. Det handlar både om stöd från människor runtomkring dem och från samhällsinstanser. Det kan vara stöd som alla ungdomar behöver och stöd som är förknippat med deras specifika situation. Placerade barn och ungdomar är en heterogen grupp och behoven varierar dessutom över tid. Därför krävs i större utsträckning än idag individuella och kontinuerliga bedömningar av vad en enskild ungdom behöver. Det behövs också ett proaktivt förhållningssätt från beslutsfattare och en tydligare bild av stödutbudet.

I rapporten ges förslag på hur socialtjänsten kan utforska frågan vidare på lokal nivå för att bättre kunna stötta såväl barn och ungdomar som familjehem.

Bakgrunden till undersökningen

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar ungdomar som blir utsatta för våld inom familjen eller som har föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk. De träffar även barn som bor i ett familjehem. I samtal med ungdomar har Maskrosbarn sett att ungdomar i familjehem behöver mer stöd än de får idag. Maskrosbarn kontaktade därför GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst för att genomföra den här undersökningen.

Kontakt

Anjelica Hammersjö

Analytiker och projektledare

031-335 51 48

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

I korthet

Författare

Anjelica Hammersjö och Anna Melke

Publiceringsår

2023

GR:s roll

Rapporten har tagits fram av GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst på uppdrag av Maskrosbarn med medel från Vinnova.

Uppdaterad