Rapport

Rätt stöd i rätt tid – hälsofrämjande & förebyggande arbete för äldre

Det finns både skillnader och likheter mellan utbudet av aktiviteter riktade till äldre. Det visar en kartläggning av det hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre som sker i kommunerna i Göteborgsregionen. Kartläggningen tar även upp orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången.

Kartläggningen av kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete visar att det finns såväl skillnader som likheter mellan utbudet av aktiviteter riktade till äldre. Alla erbjuder till exempel träffpunkter och anhörigstöd, men utbudet av aktiviteter och öppettiderna på träffpunkterna varierar liksom vilka personalresurser som finns tillgängliga. Fixartjänster finns i de flesta GR-kommuner men åldern för när man som invånare kan använda denna gratistjänst varierar från 65 till 75 år. Förebyggande hembesök görs i många kranskommuner och stadsdelar i Göteborgs stad men inte alla.

Många söker bistånd sent

Studien av orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången visar att de sökande oftast har relativt stora omvårdnadsbehov redan vid ansökningstillfället. En slutsats är att många äldre söker bistånd från kommunen alldeles för sent och att tiden före ansökan ofta har föregåtts av en kortare eller längre period då vardagen varken fungerat för den äldre eller anhöriga.

Samarbete kan fånga upp gruppen tidigare

En utmaning för kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete är att nå gruppen äldre som börjar utveckla en skörhet så att de kan få stöd att bibehålla sina förmågor och underlätta för anhöriga. Många äldre har under denna fas i livet mycket kontakt med hälso- och sjukvården. Ett utökat samarbete mellan kommunen och primärvården liksom specialistvård skulle kunna vara ett sätt att tidigare fånga upp behoven hos gruppen.

Rapportens resultat bygger på två delstudier som initierats av GR:s nätverk för äldreomsorgs- samt hälso- och sjukvårdschefer.

Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen

Framtagen

2016

Uppdaterad