Metod och verktyg

Rektorsmaterial: Analys av elevers närvaro, frånvaro och måluppfyllelse

Skolor som systematiskt kartlägger och följer upp elevernas frånvaro, närvaro samt kunskapsutveckling lyckas bättre med att identifiera vilka insatser som behöver göras för att öka likvärdigheten på skolan. Materialet har tagits fram inom projektet Plug Innan – tidiga insatser för fullföljda studier. Du kan välja att ta del av det direkt på sidan eller ladda ner materialet som PDF.

För att få ett så rättvisande underlag som möjligt är det viktigt med en fungerande närvarorapportering med fastslagna rutiner för hur lärare ska registrera frånvaro och närvaro. Likaså behöver elevernas kunskapsutveckling och betyg dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att följa upp och jämföra resultat över tid.

Det insamlade underlaget behöver sedan analyseras i syfte att ta reda på hur både frånvaro/närvaro och måluppfyllelse ser ut uppdelat på individ-, klass/grupp-, samt skolnivå.

Förslag på frågor som kan användas i analysarbetet

Hur ser elevresultaten ut på...

 • Skolnivå?
 • Klass/gruppnivå?
 • Individnivå?

Kopplat till ovanstående frågor

 • Vilka resultat är goda respektive mindre goda?
 • Vad kan resultaten betyda?
 • Ser ni några mönster?

Hur ser elevresultaten ut på grupp/klass-, respektive skolnivå uppdelat på

 • Ämnen?
 • Juridiskt kön?
 • Elever med svenska som andraspråk?
 • Elever med permanenta eller tillfälliga funktionsnedsättningar?

Kopplat till ovanstående frågor

 • Vilka resultat är goda respektive mindre goda?
 • Vad kan resultaten betyda?
 • Ser ni några mönster?

Hur ser kopplingen mellan frånvaro och måluppfyllelse ut?

 • Vad kan resultaten betyda?
 • Ser ni några mönster?

Varje skola är skyldig att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Att systematisk kartlägga och analysera frånvaro/närvaro och måluppfyllelse är en viktig faktor i det arbetet.

I korthet

Framtagen inom projekt

Plug Innan

Uppdaterad