Rapport

Samskapande arbetssätt i projekt Hållbarhetsverktyget

Hur användes samskapande arbetssätt för att utveckla ett digitalt GIS-verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen?

Göteborgsregionens forsknings-och utvecklingsenhet FoU i Väst har genomfört följeforskning på projektet med syftet att strukturerat följa de samskapande arbetssätt som använts, fånga upp hur tänkta användare uppfattat dem och återkoppla till den arbetsgrupp som ansvarat för att driva projektet.

Den här rapporten beskriver den samskapande processen och lyfter fram centrala lärdomar.

Samskapande innebär att olika aktörer gemensamt skapar kunskap, forskningsresultat och annat av gemensamt intresse. Det rör sig om samverkan mellan högskolesektorn och exempelvis myndigheter, företag och idéburen sektor.

Om projekt Hållbarhetsverktyget

Projektet pågår mellan augusti 2018 och december 2021 och har haft som mål att vidareutveckla ett befintligt digitalt GIS-verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen.

Med Göteborgsregionen (GR) som projektägare, IVL Svenska Miljöinstitutet som samverkanspart och finansiering från Energimyndigheten kopplades flera intressenter samman för att tillsammans utveckla verktyget genom samskapande metoder.

En uttalad ambition att samskapa

Den samskapande metodiken i projektet har bidragit till att föra in fler olika perspektiv på verktyget, och den kreativitet och inkludering som präglat träffarna har upplevts som positiv av de flesta. Det är dock möjligt att liknande resultat hade kunnat uppnås utan ett så stort fokus på begreppet samskapande. Den uttalade samskapandeambitionen har inneburit vissa utmaningar, till exempel svårigheten att avgöra var gränsen går mellan samskapande aktiviteter och andra former av arbete i samverkan. Tydligt är att projektet har ökat verktygets relevans i stort även om testanvändarnas uppfattning om hur användbart det är varierar. Den framtida användningen kräver dock ett fortsatt implementeringsarbete.

Flera personer står i en ring och håller tillsammans i en planta.

Aspekter som testanvändare har upplevt som positiva är bland annat projektledningens ledarskap och möjligheten att knyta och upprätthålla kontakten med kollegor i samma bransch. Den kontinuerliga förankringen av Hållbarhetsverktyget har dock varit utmanande. På grund av svårigheter att rekrytera deltagare har testanvändarträffarna i mångt och mycket blivit punktinsatser mer än en tydlig process med kontinuerlig återkoppling. Ett skäl till detta är att kommunernas deltagande i projektet inte varit avtalat utan skett på frivilligbasis. En annan utmaning under projektets gång har varit pandemin och de krav på digitalisering den förde med sig.

Ingen universallösning

Att involvera ett antal olika perspektiv och typer av kompetens kan vara berikande för de flesta typer av projekt. Det är dock inte en universallösning. Studier av hur samskapande metoder kan utvärderas visar att det ofta finns höga förväntningar på dess effekter, och att samskapande inom enskilda projekt förutsätts bidra till en positiv samhällsutveckling. Det är dock svårt att bedöma så långtgående och ambitiösa mål. Dessutom är det svårt att värdera kvaliteten hos samskapande projekt eftersom det saknas en entydig definition av vad de bör innehålla och med vilka metoder de bäst kan utföras.

Kontakt

I korthet

Författare

Malin Isaksson

Publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Hållbarhetsverktyget - Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen

GR:s roll

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har tagit fram rapporten på uppdrag av projektledningen. GR har varit projektägare i projekt Hållbarhetsverktyget.

Samarbetspartner

IVL Svenska Miljöinstitutet

Finansiär

Energimyndigheten

Uppdaterad