Rapport

Kartläggning av jordbruksmark i Göteborgsregionen

Jordbruksmark är en resurs som i ökande grad exploateras för bland annat bostäder, infrastruktur och verksamheter. Samtidigt finns det sedan länge en tydlig lagstiftning som säger att brukningsvärd jordbruksmark är ett nationellt intresse där byggnation ska undvikas. ”Jordbruksmark i Göteborgsregionen- fördjupande perspektiv” är en av två rapporter med syftet att bidra med kunskap gällande den samhällsviktiga jordbruksmarken.

Arbetet med att kartlägga och analysera läget för jordbruksmarken i Göteborgsregionen (GR) påbörjades under år 2020. Syftet med kartläggeningen är att kunna bidra med kunskap som hjälper Göteborgsregionens medlemskommuner att göra kloka avvägningar mellan den samhällsviktiga jordbruksmarken och andra intressen som uppstår i samhällsplaneringen i den växande storstadsregionen. I ”Jordbruksmark i Göteborgsregionen – fördjupande perspektiv” tittar vi särskilt på hur bebyggelse växt fram på jordbruksmark i Göteborgsregionen under en tjugoårsperiod. Vi ser också att det finns större områden med sammanhängande jordbruksmark som kanske behöver mer uppmärksamhet i den regionala samhällsplaneringen. Slutligen tittar vi på så kallade väsentliga samhällsintressen, finns det regionala väsentliga samhällsintressen som är av sådan betydelse att de motiverar exploatering av jordbruksmark? Kan kommunerna ta stöd av sådana regionala intressen när de väger jordbruksmarkens värden mot andra intressen?

Mer information

Under 2020 togs rapporten Kartläggning av jordbruksmark i Göteborgsregionen fram och den innehåller en regional bild över Göteborgsregionens jordbruksmark samt fördjupande analyser om jordbruksmark inom våra stationssamhällen. Enligt Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) är det i stationssamhällen som bostadsutvecklingen ska koncentreras. Det har därför varit angeläget att få en bättre bild av förekomst och fördelning av just stationsnära jordbruksmark samt sätta det i samband med bostadsbyggande.

Kontakt

I korthet

Författare

Sebastian Andersson och Nina Johansson

Javier Falla Arce har gjort GIS-kartläggningar

Framtagen

2022

Finansiär

Västra Götalandsregionen

Uppdaterad