Rapport

Samverkan för barns och ungas psykiska hälsa

I denna rapport utvärderas verksamheten i Familjehuset Klippan i Kungälvs kommun, där primärvården och kommunens skol- och socialtjänstverksamheter samverkat på ett välfungerande sätt och under åren 2017-2019 hjälpt 800 barn och unga att stärka sitt psykiska välmående.

I denna utvärdering studeras ett projekt i Kungälvs kommun där primärvården och kommunens skol- och socialtjänstverksamheter samverkar, bland annat genom samlokalisering av ett team med professionella. Projektet har, tillsammans med ytterligare två projekt, byggt upp en verksamhet som kallas för Familjehuset Klippan. Det gemensamma målet med verksamheten har varit att stärka tillgången till psykosociala insatser för barn och unga i det geografiska området.

Projektet skulle under perioden 2017–2019 utveckla formerna för samverkan, med det långsiktiga målet att förbättra förutsättningarna för barn och unga att avsluta sin grundskoleutbildning med godkända betyg.

Utvärderingen studerar hur formerna för samverkan har utvecklats och vad projektet har lyckats åstadkomma under de tre åren, samt vilka faktorer som påverkat arbetet med att utveckla samverkan.

Statistiskt underlag

Tillgänglig verksamhetsstatistik visar att mellan juli 2017 och juni 2019 har omkring 800 barn och unga i Kungälv via Familjehuset Klippan fått insatser som syftar till att stärka deras psykiska välmående. Dessa barn och unga har haft möjlighet att träffa fyra olika professioner, ibland i samverkande team. Under helåret 2018 innebar stödet i genomsnitt drygt sex kontakter med de professionella per individ. Verksamhetsstatistiken visar också att dessa barn och unga representerar en bredd av invånare när det gäller kön, ålder och var i kommunen de bor. Den samverkan som skett på styrgruppsnivå mellan kommunen och primärvården och inom ramen för Familjehusets team beskrivs i intervjuer som välfungerande.

En enkät riktad till aktörer som samverkat med Familjehusets team indikerar att även denna samverkan huvudsakligen har fungerat väl. Enligt enkätresultaten uppfattas också nyttan med Familjehuset Klippan vara stor, både för de samverkande parterna och för målgruppen. Den slutsats som vi kan dra av detta är att barn och unga i Kungälvs kommun har fått tillgång till ett välfungerande stöd genom det studerade projektet och Familjehuset Klippans verksamhet.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Cornelia Björk, Åsa Nilsson

Framtagen

November 2019

Uppdaterad