Artikel

Så planeras satsningar på infrastruktur

Planeringen av transportinfrastrukturen inför åren 2026–2037 är gång. Miljarder ska fördelas över hela landet, till satsningar på järnvägsspår, vägar, kollektivtrafik och cykelstråk. Men var fattas besluten och hur kan kommunerna påverka? Följ med så förklarar vi processen steg för steg.

Grafik över de olika stegen i processen för planering av infrastruktur som framgår av texten i artikeln.

Processen för planering av infrastruktur.

Planeringen utgår från det övergripande transportpolitiska målet som riksdagen har beslutat om: att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Planerna är 12-åriga och revideras vanligtvis en gång per mandatperiod. Revideringen för planperioden 2026–2037 befinner sig just nu i inledningsskedet och ett inriktningsunderlag har tagits fram.

Här kan du följa processen steg för steg, samt se på vilket sätt kommunerna i Göteborgsregionen påverkar via GR.

1. Inriktningsunderlag

I juni 2023 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Underlaget innehåller en bedömning av ekonomiska ramar och ger vägledning för prioritering av åtgärder. Inriktningsunderlaget är nu på extern remiss.

Detta gör GR

GR är ingen formell remissinstans, men har bjudits in av Västra Götalandsregionen (VGR) att lämna synpunkter på inriktningsunderlaget. GR deltar även i den i den politiska dialogen inom VGR. GR:s inspel handlar bland annat om att kraftfulla satsningar på storstadsåtgärder behövs och utgår från kommunernas gemensamma inriktning. VGR ska lämna sitt remissvar till landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 april.

2. Proposition

Hösten 2024 ska regeringen lägga fram en infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för den kommande nationella planen och länsplanerna. Efter att riksdagen fattat beslut skickas ett direktiv till Trafikverket.

3. Direktiv

Regeringen kommer runt årsskiftet 2024–2025 att ge ett direktiv till Trafikverket att ta fram förslag till en ny nationell plan för transportinfrastruktur. Samtidigt får de regionala planupprättarna i uppdrag att ta fram länsplaner (se rubrik längre ner).

4. Planrevidering (åtgärdsplanering)

Nationell plan

Den nationella planen omfattar statlig vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt statlig medfinansiering till länsplanerna.

Under framtagandet för Trafikverket dialog med externa aktörer. Hösten 2025 beräknas Trafikverkets förslag till nationell plan skickas ut på remiss.

Detta gör GR

GR är inte formell remissinstans för nationell plan, utan det är länsplaneupprättarna (se rubrik nedan). På samma sätt som vid inriktningsplaneringen påverkar GR via Västra Götalandsregionen, både skriftligt och i den politiska dialogen.

Länsplaner/Regionala planer

Regionerna har i uppdrag att upprätta länsplaner, utifrån de ekonomiska ramar som regeringen fastställer. För tolv av Göteborgsregionens medlemskommuner är Västra Götalandsregionen (VGR) länsplaneupprättare. Kungsbacka tillhör Region Halland.

Länsplanerna omfattar investeringar i det regionala vägnätet. Utöver det kan kollektivtrafik, cykel samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät medfinansieras av planen. Trafikverket ansvarar för planens genomförande.

Detta gör GR

GR är en av remissinstanserna för länsplanerna. Under våren 2024 genomför Västra Götalandsregionen politiska dialoger för att därefter inleda arbetet med att ta fram möjliga alternativ för den regionala planen. GR har tagit initiativ till att redan i februari skicka in ett inspel som en förberedelse för det kommande politiska samtalet. Inspelet utgår från kommunernas gemensamma inriktning för transportinfrastrukturen i storstadsregionen.

I februari 2025 tas de olika alternativen till regional plan upp i Beredningen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.. Remissen skickas ut hösten 2025.

5. Beslut

Våren 2026 fattar regeringen beslut om innehållet i nationell plan.

Därefter fastställer regionfullmäktige regional plan.

6. Genomförande

Trafikverket ansvarar för att de nationella och regionala planerna blir verklighet. Genomförandeplanen ger en översiktlig bild av planerade åtgärder de kommande sex åren. Utöver detta tar Trafikverket även fram en verksamhetsplan med årliga byggstartsbeslut.

Läs mer:

Trafikverkets webb: Långsiktig planering av infrastruktur Länk till annan webbplats.

Uppdaterad