Styrande dokument och avtal

Inriktning för transportinfrastrukturplaneringen

De samlade behoven av transportinfrastrukturinvesteringar i Göteborgsregionen är stora. För att få genomförandekraft krävs prioriteringar som är specifika för storstadsregionens förutsättningar.

GR:s inriktning för transportinfrastrukturplaneringen har tagits fram i samverkan med de fyra nätverken för Infrastruktur, Kollektivtrafik, Översiktliga planeringsfrågor och det dåvarande nätverket för Miljöstrategiska frågor.

Inriktningsdokumentet består av två portalparagrafer och åtta inriktningar. Inriktningsdokumentet utgör grund för GR:s arbete med infrastruktur, kollektivtrafik och översiktliga planeringsfrågor.

Inriktningen beslutades av förbundsstyrelsen den 3 april 2020.

Portalparagraferna

Dokumentets två portalparagrafer är En hållbar tillväxt i storstadsregionen och Kraftigt minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet.

Göteborgsregionen är en av Skandinaviens mest expansiva och attraktiva storstadsregioner och en viktig tillväxtmotor för Sverige. Tillgången till en stor befolkning, marknad, Nordens största hamn och Landvetter flygplats är styrkor som ger konkurrenskraft gentemot andra delar av landet.

Vår största utmaning i närtid är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. På global nivå sätter Agenda 2030 ramen för klimatarbetet. I det regionala måldokumentet Klimat 2030 Länk till annan webbplats. anges att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region år 2030. Transporter är idag en av de största lokala utsläppskällorna i Göteborgsregionen och det behövs snabba och omfattande förändringar för att minska transporternas klimatpåverkan.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2020

Uppdaterad