Styrande dokument och avtal

Inriktning för transportinfrastrukturplaneringen

Transportinfrastrukturen i Göteborgsregionen är i stort behov av investeringar. För att dessa satsningar ska bli verklighet krävs prioriteringar som är specifika för storstadsregionens förutsättningar. Detta dokument beskriver vad Göteborgsregionen ser för behov i storstadsregionens transportsystem och är en kompass för framtida satsningar och prioriteringar.

Inriktningen har tagits fram i samverkan med nätverket för infrastruktur. Dokumentet har beretts av GR:s beredningsgrupp för miljö och samhällsbyggnad och beslutats av förbundsstyrelsen.

Inriktningen innehåller en portalparagraf om vad kommunerna i Göteborgsregionen vill uppnå med transportinfrastrukturen och därefter åtta inriktningar om hur de vill göra det.

Portalparagrafen

Inriktningens portalparagraf är En hållbar tillväxt med kraftigt minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet.

Göteborgsregionen är en av tre storstadsregioner i Sverige och en viktig tillväxtmotor för både Sverige och Skandinavien. Ett stort befolkningsunderlag, en internationell marknad, Nordens största hamn och Landvetter flygplats är några av Göteborgsregionens styrkor. Vår storstadsregion är konkurrenskraftig och har förutsättningar för att kraftfullt bidra till den gröna omställningen.

Ett scenario för år 2050 visar att Göteborgsregionen kan omfatta ca 1,5 miljoner invånare och att arbetsmarknadsregionen kan omfatta ca 1,9 miljoner invånare. Regionförstoringen, det vill säga att vi kan röra oss över längre sträckor på samma eller kortare tid, skapar nyttor i hela Västsverige men ställer samtidigt höga krav på transportsystemets funktioner.

Transporter står för en stor del av utsläppen i Göteborgsregionen. Agenda 2030 sätter ramen för klimatarbetet på global nivå och på regional nivå är det Klimat 2030. I enlighet med Klimat 2030 ska Västra Götaland vara en fossiloberoende region år 2030. En storstadsregions tillväxt kräver att hållbara och attraktiva transportslag där kollektivtrafik, gång och cykel prioriteras. I takt med utbyggnaden av yteffektiva transportsystem måste samtidigt vägsystemets kapacitet bevakas, med prioritet för gods och kollektivtrafik.

Transportsystemet behöver minska sin miljöpåverkan och vår största utmaning i närtid är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. För att kunna göra det krävs intermodala lösningar, det vill säga goda möjligheter för personer och gods att nyttja olika trafikslag under en resa eller transport. Utöver det krävs även effektivare fordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi och elektrifiering. Vi behöver arbeta för ett minskat transportbehov, ökad transporteffektivitet, optimering samt ökad användning av kollektivtrafiken.

Vi vill:

  • verka för en hållbar tillväxt i storstadsregionen.
  • kraftigt minska klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet.

I korthet

Publiceringsår

2024

Uppdaterad