Rapport

Serviceinsatser inom socialtjänsten och den sociala barnavården

Vad innebär en inriktning mot serviceinsatser inom den sociala barnavården i form av verksamheter och relation mellan myndighetsutövning och stödinsatser?

Med serviceinsatser avses insatser som ges utan att ett formellt biståndsbeslut fattas och oftast även utan att en social utredning genomförts.

En grundläggande fråga när socialtjänsten erbjuder service istället för att utreda barnens situation och bedöma biståndsbehvo, är om och i så fall hur barnets behov av skydd synliggörs. Därför har studien ett särskilt fokus på att undersöka och diskutera hur barns skydd och rättssäkerhet kan tillvaratas. 

Motiv till att i högre grad erbjuda serviceinsatser

Av studien framkommer att det främsta motivet till att i högre grad erbjuda service handlar om att uteckla det förebyggande arbetet. Samarbete med annan huvudman var också en viktig anledning tilll att insatsen gavs som servie.

I andra fall var vägen till insatsen en viktig anledning. I det fältbaserade ungdomsarbetet kunde kontakter etableras genom det uppsökande arbetet. Ungdomarna kunde sedan slussas vidare till mer strukturerade insatser.

Svår gränsdragning

Intervjupersonerna var på det stora hela övertygade om att serviceinsatser var viktiga för att utveckla det förebyggande arbetet och menade också att de hade goda erfarenheter av att arbeta med denna form. Det fanns dock flera som påtalade svårigheterna med att dra en gräns för hur djupgående en serviceinsats kan vara innan behovet och situationen borde utvecklas mer grundligt. Av bland annat rättssäkerhetsskäl kan det vara problematiskt om insatser inte dokumenteras på något sätt, utöver minnesanteckningar som förstörs efter avslutad kontakt.

Inte säkert att serviceinriktningen leder till färre utredningar

Några av studiens slutsatser är att man i huvudsak bör se utvecklingen av serviceinsatser som en positiv möjlighet som kan ge ökad tillgänglighet till insatserna. Det verkar också ofta vara "nya" eller andra målgrupper som nås. Därför finns anledning att varna för förhoppningar om att en serviceinriktning skulle minska antalet utredningar och att man därmed med viss automatik skulle kunna minska resurserna inom de myndighetsutövande delarna.

Om studien

Göteborgsregionen, FoU i Väst har genomfört studien på uppdrag av Socialstyrelsen. Studien är en fördjupning av en nationell kartläggning av öppenvården från 2006. Från kartläggningen valdes tjugotalet kommuner ut som i särskilt hög grad uppgivit att de i huvudsak erbjöd insatser i forma v servie istället för att bevilja biståndsinsatser.

Kontakt

I korthet

Författare

Torbjörn Forkby och Lena Larsson

Publiceringsår

2007

Finansiär

Socialstyrelsen

 

Framsida på rapporten Serviceinsatser inom socialtjänsten

Uppdaterad