Rapport

Situationen för nyanlända barn i familj

Hur upplever personal som regelbundet träffar nyanlända barn att det går för dem? Och hur kan socialtjänsten arbeta för att möta barnens och familjernas behov? De frågorna står i fokus i denna rapport om nyanlända barn som bor med sina föräldrar och som har uppehållstillstånd.

Rapporten baseras på en kartläggning gjord av Göteborgsregionen, FoU i Väst. Den bygger på intervjuer med företrädare för bland annat socialtjänst, skola, etablerings- och integrationsverksamheter, fritidssektorn, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, Arbetsförmedlingen, Polisen, Migrationsverket och ett fåtal nyanlända föräldrar. Kartläggningen omfattar barn som bor i familj, däremot inte ensamkommande barn och ungdomar.

Skolan är viktig för nyanlända precis som för alla andra barn. Den övergripande bilden som framträder i rapporten är att skolgången fungerar väl men många av barnen har behövt byta skola flera gånger på grund av att de har flyttat från ett asylboende till ett annat. Av intervjuerna framgår att personalen i skolan ibland upplever att det kan vara svårt att få till en bra dialog med föräldrarna, framför allt på grund av språksvårigheter men också utifrån att det svenska skolsystemet skiljer sig från hur det ser ut i många andra länder.

Det är också viktigt att barn och ungdomar har en bra fritid men det kan vara svårt att ha råd med dessa aktiviteter. Det kan även vara så att nyanlända har bristande information och kunskap om vilket utbud som finns.

Av rapporten framgår att det i de flesta kommuner är svårt att hitta bostäder till nyanlända. Familjerna kan behöva bo i temporära lösningar innan de får en lägenhet, vilket leder till otrygghet. Även trångboddhet är ett problem. När socialtjänsten får in orosanmälningar som rör nyanlända barn i familj så handlar det ofta om boendesituationen.

Av kartläggningen framgår det att nyanlända familjer sällan själva söker stöd från socialtjänsten. Jeanette Olsson framhåller att det behövs kompetensutveckling om interkulturellt arbete inom socialtjänsten och att det är viktigt med information och dialog mellan socialtjänsten och de nyanlända för att öka tilltron och delaktigheten.

Rapporten innehåller en rad förslag till arbetssätt och insatser inom det sociala området och goda exempel på hur kommunala verksamheter i Göteborgsregionen arbetar med nyanlända idag.

Bakgrund

År 2016 kom en ny lag som innebar att samtliga kommuner blev anvisade nyanlända som fått uppehållstillstånd. Detta har förändrat situationen i många av Göteborgsregionens kommuner, där det tidigare inte bott en så stor andel nyanlända barn. En del av barnen har varit ensamkommande, och när det gäller nyanlända barn har fokus för kommunerna funnits på den gruppen. Den stora majoriteten av de nyanlända barnen i kommunerna är dock barn som bor med sina föräldrar.

Individ-och familjeomsorgscheferna i Göteborgsregionen, som har ansvar för den sociala barn- och ungdomsvården, upplevde att de saknade en samlad bild av situationen för barn i nyanlända familjer samt att de inte hade tillräckligt med kunskap om hur de på bästa sätt kunde möta barnens och familjernas behov.

Göteborgsregionen, FoU i Väst ansökte därför om medel hos länsstyrelsen för att kunna göra den här kartläggningen. Syftet var att få ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för socialtjänsten i arbetet med att utveckla arbetssätt och erbjuda bättre insatser till nyanlända barn och deras familjer.

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Författare

Jeanette Olsson

Framtagen

2018

Framsida från rapporten Situationen för nyanlända barn i familj

Uppdaterad