Rapport

Självskattad psykisk hälsa och våldsutövande: Kriscentrum för män

Hur fungerar gruppbehandling för män med vålds- och aggressionsproblematik? Göteborgsregionen, FoU i Väst, presenterar i denna rapport en undersökning av hur de som deltagit i behandling vid Kriscentrum för män skattar sin psykiska hälsa och det egna våldsutövandet.

Kriscentrum för män (KCM) är en verksamhet inom Social resursförvaltning, Göteborgs Stad, där män med vålds- och aggressionsproblematik erbjuds gruppbehandling. Grupperna består av 4–6 män och de leds av två terapeutiskt utbildade ledare. Metoden innebär 24 gruppmöten då männen ges möjlighet att arbeta med 8 temaområden som relaterar till våld ur olika perspektiv. Det sker genom att de bearbetar tidigare våldshändelser, tränar in nya handlingsmönster och lär sig förstå sig själva och hur det egna beteendet påverkar andra.

Självskattningsinstrument

Genom att använda självskattningsinstrument samlade två gruppledare in information om män som deltog i sådan gruppverksamhet mellan 2011 och 2016. Undersökningsinstrumenten som användes vid självskattningen är validerade, det vill säga kvalitetskontrollerade, och vanligt förekommande både i behandling och forskning. De mäter psykisk hälsa, förekomst av konflikter och våld i, känsla av sammanhang och intag av alkohol och droger.

Före och efter behandlingen

I syfte att kartlägga männens självskattade psykiska hälsa och förekomst av våldsutövande före och efter deltagande i gruppverksamheten fick FoU i Väst uppdraget att analysera den insamlade informationen från männen som deltog i gruppverksamheten vid KCM i Göteborg. Resultaten visade att männen hade utsatt sin partner för psykisk och fysisk aggression betydligt oftare före behandlingen än efter. Även den psykiska hälsan och känslan av sammanhang beskrev männen som betydligt bättre efter behandlingen än före. Före behandlingen skattade de sin psykiska hälsa som mycket dålig och efter behandlingen skattade de sin psykiska hälsa som betydligt bättre.

Kontakt

I korthet

Författare

Jenny Rangmar

Framtagen

Maj 2019

Uppdaterad