Rapport

Skör och äldre – vad händer med tänder?

Den här studien beskriver munhälsan hos nyinflyttade på äldreboenden och kartlägger deras tidigare kontakt med tandvården. Studien visar bland annat på ett samband mellan avsaknad av tandvårdskontakt och få kvarvarande tänder.

Studien gjordes 2010-2011 vid FoU i Väst och det övergripande syftet var att beskriva munhälsan hos nyinflyttade på äldreboenden, och att kartlägga om och i vilken utsträckning denna grupp hade haft kontakt med tandvården under åren före flytten. Kunskapen kan hjälpa vård- och omsorgspersonal och personal inom tandvården till förbättrade rutiner.

Många vinster med god munhälsa

Andelen personer i Sverige som är över 65 år ökar och vinsterna är många med att så länge som möjligt behålla en god munhälsa, både för individen och för samhället. Bland annat är tandvård till sjuka äldre ofta påfrestande för den äldre, resurskrävande, förenat med stora kostnader och kräver ofta speciell kompetens hos behandlande personal.

Studiens slutsatser

Studien visar att en stor andel av de äldre som flyttar in på särskilt boende upplever sin munhälsa som god eller mycket god. Den kliniska bedömningen är dock att många av de äldre saknade ett stort antal tänder.

Studien visar tydligt på en skillnad mellan subjektivt vårdbehov och professionellt bedömt behov. En majoritet av de äldre hade under många år haft en bristande kontinuitet i sin kontakt med tandvården. Redan vid första kontakten med biståndshandläggare saknade många regelbunden tandvårdskontakt och ännu fler hade förlorat sin tandvårdskontakt vid inflyttning till det särskilda boendet. Studien visar på ett tydligt samband mellan avsaknad av regelbunden tandvårdskontakt och få kvarvarande tänder.

Förslag till förbättringar

För att äldre personer ska kunna behålla en god mun- och tandhälsa presenteras i studien en sammanställning av vad som behöver förändras och förbättras inom tandvården och den kommunala vården och omsorgen. Några exempel:

  • Tandvården behöver utveckla effektiva rutiner för att hjälpa de äldre behålla sin tandvårdskontakt.
  • Bättre förebyggande metoder behöver utvecklas för dem som inte klarar sin egenvård.
  • Utbildning i munvård bör ingå i all grundutbildning för vård- och omsorgspersonal.
  • Utbildning i äldretandvård behöver få en tydligare roll i tandvårdens grundutbildningar.
  • Munhälsa och munvård bör på ett självklart sätt ingå i biståndsbedömningen.
  • Hemtjänsten bör få stöd och hjälp att fånga upp munhälsoproblem och vid behov möjlighet att hjälpa till med munvård.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2013

Författare

Lena Tronje Hansson, Lars Gahnberg, Catharina Hägglin och Leena Odebo

Uppdaterad