Rapport

SSPF – Ett fokus på ungdomar i riskzon

En implementeringsutvärdering av ett arbete där skola, socialtjänst, polis och fritid samverkar för att motverka kriminalitet och missbruk.

SSPF står för Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. Modellen har funnits i Göteborgs stadsdelar och Mölndal sedan 2007.

Hur har SSPF implementerats?

De övergripande frågor som besvaras i utvärderingen är i vilken utsträckning SSPF-modellen har implementerats och vilka faktorer och förutsättningar som har bidragit till eller förhindrat att SSPF har realiserats i praktiken.

Utvärderingen visar att grundstrukturen för SSPF-samverkan finns på plats men förutsättningarna för ett gott arbete och konkreta resultat för målgruppen varierar mellan stadsdelarna. I flera stadsdelar kvarstår en hel del arbete med själva implementeringen av SSPF-modellen – det vill säga innan det finns anledning att vända blicken mot eventuella resultat för berörda ungdomar. I några stadsdelar har man dock kommit betydligt längre i sina insatser för både enskilda ungdomar och grupper av ungdomar. Här finns goda exempel för andra att hämta inspiration från. Det är viktigt att samhällets stöd fungerar i hela staden, i alla kommuner, oavsett var ungdomen bor.

Förslag och rekommendationer

I rapportens sista kapitel ges ett antal förslag specifikt riktade till Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, SSPF-processledarna respektive SSPF-koordinatorerna.

Målgrupp för utvärderingsrapporten

Rapporten riktar sig främst till personer som arbetar inom ramen för SSPF eller liknande samverkansformer kring ungdomar i riskzon för kriminalitet och/eller missbruk. Detta gäller både personer som arbetar operativt med ungdomar, personer med en chefs- eller strategisk roll och personer som ansvarar för att utforma samverkansstrukturer. Rapporten kan också vara av intresse för andra yrkesverksamma, även utanför SSPF-samverkan, som möter ungdomar i riskzon för kriminalitet och/eller drogmissbruk.

Kontakt

I korthet

Författare

Russell Turner, Åsa Nilsson och Nina Jidetoft

Framtagen

2015

Uppdaterad