Rapport

Startsträckan – en väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Följeforskning av ett projekt i Göteborg där deltagarna erbjudits omfattande stöd för att de ska kunna påbörja och behålla en kommunal arbetsmarknadsanställning.

Projekt Startsträckan genomfördes av Centrum för arbetsmarknadsanställningar (CFA) på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs stad.

Bakgrunden var att CFA upplevde att befintligt stöd var otillräckligt för att unga med funktionsnedsättning skulle klara av en anställning. Ungdomarna uppfattades inte alltid ha tillräckliga förutsättningar att klara av anställningen eller tillräckliga kunskaper om vilka krav de förväntas möta på en arbetsplats.

Om Startsträckan

Projektet vände sig till unga vuxna (18–29 år) som var folkbokförda i Göteborg och hade fått en funktionshinderkod av Arbetsförmedlingen som berättigade dem till en kommunal arbetsmarknadsanställning. Syftet var att erbjuda deltagarna mer omfattande stöd för att de skulle kunna påbörja och ha bättre förutsättningar att behålla en kommunal arbetsmarknadsanställning. Projektet pågick från september 2021 till juni 2022.

Kärnan i det stöd som ungdomarna fått är

  • ett löpande individuellt stöd av anställningssamordnare, studie- och yrkesvägledare och arbetsterapeut,
  • matchning mot en praktikplats där deltagaren kan få en kommunal arbetsmarknadsanställning och
  • gemensamma träffar där ungdomarna får kunskapspåfyllnad i grupp (så kallade kompetenspass).

Stödet skiljer sig från ordinarie stöd från CFA på två huvudsakliga sätt. Dels har personalen möjlighet att lägga mer tid på varje individ, vilket skapar bättre förutsättningar för att vara tillgänglig och individanpassa stödet. Dels samlas ungdomarna i grupp, där de kan träffa andra unga som befinner sig i en liknande fas i livet och får lära sig saker som CFA bedömer är nödvändiga för att få och behålla ett arbete.

Vad visade följeforskningen?

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har haft i uppdrag att följa projektet. Syftet har varit att besvara frågor om hur Startsträckans personal arbetar för att möta målgruppens behov, hur deltagare och handledare uppfattar stödet, vilka förutsättningar som är viktiga för att stödet ska fungera, hur stödet skiljer sig från det ordinarie stödet till målgruppen samt om deltagarna får en kommunal arbetsmarknadsanställning.

Det allmänna intrycket utifrån följeforskningen är att både deltagare och handledare är mycket nöjda med det stöd de fått. Det indikerar att personalen har gjort ett gott arbete, fungerat som ett stöd för många av ungdomarna och att insatsen har mött ett faktiskt behov. Av de ursprungliga 28 deltagarna är det elva personer (två kvinnor och nio män) som stannat kvar under den tio månader långa projektperioden och som efter en inledande praktikperiod fått en arbetsmarknadsanställning.

Följeforskarnas rekommendationer

Följeforskarna rekommenderar Startsträckan att fortsätta anpassa formen för kompetenspassen utifrån deltagarnas behov och förutsättningar, att fortsätta följa upp insatsen på individnivå och arbeta med ständiga förbättringar. De rekommenderar också att löpande kritiskt reflektera kring i vilken grad man kan och bör stärka individens funktionsförmåga och i vilken grad det går att anpassa förutsättningarna på arbetsplatserna för att de ska fungera för fler, oavsett funktionsförmåga.

Kontakt

Anjelica Hammersjö

Analytiker och projektledare

031-335 51 48

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Anjelica Hammersjö
Cornelia Björk

Publiceringsår

2022

Uppdaterad