Nyhet

Ytterligare steg i samverkan kring utbud av gymnasieutbildningar

I höstas rapporterade Göteborgsregionen (GR) om det fördjupade samarbetet kring gymnasieskolan i regionen. Nu tas ytterligare ett steg i arbetet med att stärka den regionala samverkan med förhoppningen att på sikt göra det lättare för arbetsgivare att rekrytera och för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

Fordonslärare instruerar student vid en motorhuv

Skolverket bedömer att andelen erbjudna platser bör öka på flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Fordons- och transportprogrammet är ett av dem.

Varje år antas drygt 11 500 elever till någon av de 26 kommunala och 44 fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Sedan flera år finns samverkansavtal för all gymnasieutbildning mellan kommunerna i regionen. Det innebär att unga som bor i en kommun kan studera på en gymnasieskola i en annan. Samverkan innebär bland annat att samtliga nationella gymnasieprogram (både högskoleförberedande och yrkesprogram) kan erbjudas, vilket även bidrar till att öka attraktions- och konkurrenskraften inom regionen.

Den 12 april fördjupades samverkan ytterligare när huvudmän från Göteborgsregionens kommunala och fristående gymnasieskolor för första gången samlades för ett gemensamt samrådsmöte. Under mötet togs ett första steg kring ett fortsatt samarbete som ska ge en regional överblick och möjliggöra en hållbar planering och dimensionering av det gymnasiala utbildningsutbudet framöver.

– Genom samverkan kan gymnasieutbildningarna planeras och dimensioneras så att de svarar mot ungdomars intresse och behoven på arbetsmarknaden. Det finns lång erfarenhet av den här typen av samverkan mellan kommunala skolor i regionen och att vi nu får med enskilda huvudmän i arbetet innebär att samtliga får en överblick av utbildningsutbudet som tidigare saknats, förklarar Niklas Svensson, utvecklingsledare på Göteborgsregionen.

Samverkan skapar nya möjligheter

Inför mötet hade samtliga aktörer lämnat in underlag med sitt preliminära utbildningsutbud. Utöver diskussioner kring hur reformen påverkar aktörernas utbud hölls dialog kring hur samverkan om det regionala utbudet kan utvecklas. Dialogerna ökade inte bara förståelsen för varandras verksamheter utan möjliggjorde även att gemensamma möjligheter och utmaningar identifieras.

– Det finns förstås utmaningar, men alla ser positivt på dialog och transparens. På mötet valde ansvariga för 9 av 10 utbildningsplatser i Göteborgsregionen att samlas och dela sina planer med varandra. Det är en bra start. Samverkan skapar bättre förutsättningar för alla huvudmän, avslutar Niklas Svensson.

Fakta: nya skollagen kring utbud och dimensionering

De nya ändringarna i skollagen ställer krav på huvudmän att väga in arbetsmarknadens behov när de planerar och erbjuder utbildning i gymnasieskolan och komvux. Kommuner ska samverka när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux planeras, dimensioneras och erbjuds. Lagändringarna ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Läs mer på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt:

Uppdaterad