Artikel

Styra, organisera och samarbeta med elevernas behov i fokus

I mitten på maj arrangerade Göteborgsregionen, tillsammans med Järva kommun och Nationellt centrum för svenska som andraspråk, en heldagskonferens. Fokus låg på styrning, organisation och samverkan kring elever på svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sa).

Deltagare från hela landet

Ett femtiotal personer från hela i Sverige var inbjudna till konferensen. Gemensamt för deltagarna var att samtliga i sin vardag arbetar med att utveckla undervisningen och driva förändringsarbete med elevernas behov i fokus. Bland deltagarna fanns en rad olika yrkeskategorier representerade, från studiehandledare, lärare och lärledare till rektorer och förvaltningschefer.

Reflektion och erfarenhetsutbyte

Dagen inleddes med reflektion, enskilt och i grupp, kring deltagarnas egna roller i verksamhetens utvecklingsarbete. Konferensen fortsatte sedan i samma anda med seminarier och erfarenhetsutbyte, kring ämnen som kartläggning av elevbehov och förutsättningar för gemensamt utvecklingsarbete.

Seminariesammanfattning: Enhetlig undervisning på kombinationsutbildning

På kombinationsutbildning, även kallat integrerande språk- och yrkesundervisning, är det viktigt att skapa en enhetlig undervisningssituation för eleverna med en tydlig koppling mellan praktik och undervisning. Detta lyftes under ett av dagens seminarier där medarbetare från Stockholms stad presenterade sitt arbetssätt med elever som går barnskötarutbildning med språkstöd.

Modellen innefattar bland annat strukturerad planering med möjlighet till samplanering. Arbetssättet innebär också att eleverna varvar en veckas undervisning med en veckas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Språk- och yrkeslärarna engagerar praktikplatsens handledare genom att involvera dem i elevernas uppgifter och erbjuda kontinuerlig uppföljning och utvärdering av elevernas framsteg. Man följer även regelbundet upp elevernas lärandebehov och utmaningar under praktikperioden.

Detta görs både för att stärka elevernas språkliga kompetens men också för att hjälpa dem att hitta sin roll under praktikperioden. Stockholms stads arbetssätt är utvecklat genom processledning från GR och med utgångspunkt i den pilotutbildning som Vuxenutbildningsnätverket genomförde inom barnskötarutbildningen i Partille för två år sedan.

Seminariesammanfattning: Utveckling av undervisningen på sfi

Under ett annat av dagens seminarier presenterades det kommunövergripande utvecklingsarbetet som pågår inom Uppsalas vuxenutbildning. Arbetet involverar såväl kommunala som fristående anordnare av sfi och svenska som andraspråk, detta för att säkerställa likvärdig undervisning oavsett var eleverna studerar. Kommunens utvecklingsarbete är strukturerat och cykliskt. Det bygger på principer från Helen Timperleys forskning samt på att utvalda lärare får uppdrag och löpande stöd i att vara lärledare för sina kollegor.

För att planering, undervisning och bedömning ska kunna utgå från elevernas behov är det viktigt med kontinuerlig kartläggning. Data och evidens samlas in genom bland annat observation och spelar en viktig roll i att utveckla undervisningen och utvärdera dess effektivitet. Det övergripande målet för kommunens utvecklingsarbete är att skapa en systematisk kvalitetskultur inom vuxenutbildningen som präglas av tålamod och långsiktighet.

Deltagarnas egna tips kring styrning, organisation och samarbete

  • Ge utvecklingsarbetet ett namn: Även om arbetet inte sker i projektform kan det vara verksamt att namnge utvecklingsprocessen. Detta för att särskilja den från exempelvis arbetsplatsrelaterade frågor som hör hemma på en arbetslagsträff.
  • Kom ihåg den röda tråden: Använd verktyg som Cummins fyrfältare för att kartlägga elevernas behov och visualisera sambandet mellan lärandemål, bedömningar och akademiska krav. Skapa en tydlig röd tråd mellan apl och undervisning.
  • Reflektera över den egna rollen: Arbetet behöver organiseras så att medarbetarna har tid att reflektera över sin egen roll i verksamhetens utvecklingsarbete, vilka utmaningar som har övervunnits och vilka som kvarstår.
  • Tänk bortom språket: Kom ihåg att språket inte alltid är den enda utmaningen för eleverna. Ibland handlar det om att hjälpa dem att hitta sin roll, vara nyfikna och känna sig delaktiga i lärandeprocessen. Var öppen för olika sätt att stötta eleverna och anpassa undervisningen efter deras individuella behov.
  • Lyft blicken: Systematiskt kvalitetsarbete kräver tålamod och långsiktighet. Samarbeta över organisationsgränserna och ha alltid elevens behov i fokus.

Kontakt

Jenny Hostetter

Projekt- och processledare

070 968 68 64

Amir Fikic

Projekt- och processledare

070 - 833 09 37

Uppdaterad