Metod och verktyg

Textäventyr

Textäventyr vänder sig till barn och ungdomar i alla åldrar. Som pedagog kan du använda Textäventyr som verktyg i undervisningen för att motivera till läsning och skrivande. Genom att skapa textbaserade spel kommer eleverna på ett lustfyllt sätt se att de behöver arbeta med sin text för att den som ska spela spelet ska få en bättre upplevelse!

GR har utvecklat Textäventyr för att på ett enkelt och uppmuntrande sätt arbeta med text i olika former, motivera elever att arbeta med läs- och skrivkunnighet samt skapa med digitala verktyg genom språkutvecklande arbetssätt.

Textäventyr är gratis att använda och bygger på ett klassiskt upplägg, att skapa så kallade ”Choose your own adventure”, där användarna med hjälp av text kan skapa interaktiva berättelser/äventyr. Eleverna kan själva välja hur avancerade deras texter och äventyr ska vara.

Storytelling för alla åldrar

Ett textäventyr kan ses som en berättelse, där den som läser berättelsen får göra olika val för att ta sig framåt. Dessa val är skapade av författaren till äventyret och kan låta spelaren göra val som ger hen olika slut eller andra möjligheter under äventyrets gång. Här står författarnas kreativitet i fokus. Utgår ni från befintliga sagor för att skapa nya slut? Utgår ni från en historisk händelse där eleverna får skriva ett kontextbaserat äventyr – och vad händer om ni skapar ett textäventyr utan slut?

Textäventyr är starkt kopplat till skolans skrivningar om digital kompetens, bland annat genom att:

  • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Mer om Göteborgregionens (GR) arbete med digitalisering i skolan

GR erbjuder ett flertal insatser kopplat till digital kompetens. Vi stöttar medlemskommunerna dels genom att utveckla den pedagogiska verksamheten, dels genom att ta fram olika digitala systemstöd.

Skolans digitalisering

Kontakt

I korthet

GR:s roll

Verktyget är framtaget av Göteborgsregionen (GR) och växte fram ur en idé kopplad till spel, text och lustfyllt lärande.

Uppdaterad