Skolans digitalisering

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Barn och unga behöver förstå hur digitaliseringen påverkar världen. De behöver också kunskap om hur tekniken fungerar för att själva kunna använda den. GR stöttar kommunerna dels genom att utveckla den pedagogiska verksamheten, dels genom att ta fram olika digitala systemstöd.

Enligt den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet Länk till annan webbplats. ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En hög digital kompetens hos barn och elever ska uppnås och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska främjas.

I Göteborgsregionen handlar det bland annat om att öka den digitala kompetensen, främja digitala innovationer samt omvandla digitala strategier till handling. Det är viktigt att alla huvudmän ges förutsättningar att nå dessa mål. Det är också av stor vikt att politiker, chefer och medarbetare i kommunerna har insikt om digitaliseringens transformerande kraft.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Skolorna får stöd i att genomföra digitaliseringsstrategin

Sedan den nationella digitaliseringsstrategin trädde i kraft 2017 och #Skoldigiplanen Länk till annan webbplats. presenterades har GR erbjudit insatser som är kopplade till de fastställda fokusområdena och gemensamma målen Fokusområdena handlar om digital kompetens, likvärdig tillgång till digitala verktyg och läromedel samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. GR erbjuder även insatser för att skolorna ska kunna genomföra de aktuella läroplanerna.

Pedagogiskt stöd främjar digitaliseringen i klassrummen

GR tar fram pedagogiska metoder och verktyg som skapar nya möjligheter i skolans verksamhet. Till exempel kan digitaliseringen användas för att anpassa utbildningar efter hur olika individer lär sig bäst. Kommunerna kan även få stöd i det kollegiala lärandet, till exempel i olika utbildningsinsatser. GR erbjuder också kompetensutveckling kring digital pedagogik och inspiration kring hur skolor kan arbeta med medie- och informationskunnighet, visualisering och spelifiering.

Digitala stödsystem effektiviserar kommunernas arbete

GR har lång erfarenhet av att utveckla digitala system och verktyg som underlättar för kommunerna, till exempel vid planeringen av det regionala utbudet av utbildningar. Verktygen underlättar även uppföljning, som gör att verksamheten utvecklas. Ett annat exempel är praktikplatsen.se, som hjälper elever, studenter och arbetsgivare att hitta varandra. GR har också utvecklat distanspedagogik.se, som är en resurs för att genomföra, utvärdera och utveckla distansundervisning. För att stötta kommunerna utvecklar GR också ett system för beställning, hantering och tilldelning av digitala läromedelslicenser.

Behöver ni stöd?

GR erbjuder skräddarsydda insatser. Vi kan bland annat hjälpa till med att utforma handledningar och metodmaterial, projektledning och processtöd. Hör av dig till oss om du önskar mer information.

Kontakt

Uppdaterad