Rapport

Tryggt i trygghetsboenden?

De så kallade trygghetsbostäderna i landet skiljer sig åt i fråga om upplåtelseform, utformning och anvisningsrätt. Det som kännetecknar de flesta är att det är tillgängliga bostäder med möjlighet till en gemensamhetslokal och personal under vissa av veckans dagar. Denna rapport berättar om hyresgästers upplevelser av trygghetsbostäder i Göteborg, Trollhättan och Alingsås.

Beteckningen trygghetsbostäder kommunicerar att de erbjuder trygghet. Frågan är om de upplevs göra det av dem som bor där och i så fall på vilket sätt? Syftet med studien var framför allt att fånga hyresgästernas upplevelser av sitt boende och beskriva vad de uppfattade som attraktivt och tryggt samt hur tillgängligheten i boendet bidrog till detta. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer, observationer och tillgänglighetsinventeringar i Göteborg (två trygghetsboenden), Trollhättan och Alingsås.

Hyresgästerna generellt trygga

Resultatet visar att hyresgästerna generellt sett upplevde sig vara trygga i sin boendemiljö. Denna trygghet kan beskrivas med hjälp av fyra teman: Möjlighet att klara sig själv, Ett tryggt socialt sammanhang, Att kunna bo kvar samt Skydd och säkerhet.

Enligt Maslows teori om människors behov är trygghet ett relativt grundläggande behov som finns på andra trappsteget strax ovanför de fysiologiska behoven. Studiens resultat visar emellertid att trygghet i boendet handlar om tre nivåer enligt Maslows behovshierarki: de fysiologiska behoven (behovet av skydd och säkerhet), trygghetsbehovet och de sociala behoven (att ingå i ett tryggt socialt sammanhang). Den individuella aspekten av trygghet som här kallas för "Möjlighet att klara sig själv" kan knytas till begrepp som självtillit samt upplevelse av självständighet och kontroll. Tillgängligheten i boendet var en viktig förutsättning för förmågan att klara sig själv i vardagen.

Olika orsaker till flytt

De som hade flyttat till en trygghetsbostad gjorde framför allt det på grund av försämrad hälsa i kombination med funktionsnedsättning. Några flyttade på grund av ensamhet eller för att slippa renovera och sköta sitt hus. Det som upplevdes som attraktivt med trygghetsbostäderna var att de är tillgängliga, att här finns en möjlighet att lära känna andra äldre och att det är bekvämt att bo i hyresrätt. Lokaliseringen i centralt läge upplevdes också som attraktivt.

Trygghetsvärdarnas roll

Intervjuerna med trygghetsvärdarna beskriver upplevelser av att verka i en ny roll som innebär krav på självständighet och tydlighet. Rollen påverkas av om tjänsten är placerad inom äldreomsorgen eller hos fastighetsägaren. Trygghetsvärdarna fungerar som garanter för att den sociala miljö som utvecklas på trygghetsboendena ska fungera på sikt. De arbetar utifrån hög grad av delaktighet med hyresgästerna.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl

Framtagen

2015

Uppdaterad