Rapport

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län

Hur ser ungdomsmottagningarna i länet på sitt uppdrag? Vad gör de? Vilka når de? Och hur har de tagit sig an den nationella satsingen på psykisk (o)hälsa? Det handlar denna kartläggning och utvärdering om.

Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland vänder sig till personer mellan 13 och 24 år. Det är personer som befinner sig i olika faser av ett vuxenblivande, och denna studie handlar om en verksamhet som ser som sitt uppdrag att vara ett stöd i denna fas av livet. Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län tillhandhåller medicinsk och psykosocial personal för att arbeta förebyggande och erbjuda ett tidigt stöd och behandling när det gäller reproduktiv och sexuell hälsa samt psykisk ohälsa. I ungdomsmottagningarnas grundidé ligger att vara så lättillgängliga som möjligt. Ungdomsmottagningarna beskrivs som lågtröskelverksamheter, vilka sätter stort värde på att stödet ska utgå från ungdomens eller den unga vuxnas behov. Oavsett vad ungdomen söker för ska hen få en första hjälp på ungdomsmottagningen.

Ungdomsmottagningen möter ungdomar med psykisk ohälsa

I en tid där flera undersökningar pekar mot att ungas psykiska ohälsa ökar (Folkhälsomyndigheten 2018, Socialstyrelsen 2017) innebär denna lättillgänglighet att ungdomsmottagningarna kan antas möta ett ökat söktryck med fler som söker hjälp och stöd för problem relaterade till psykisk ohälsa. På nationell nivå har Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i många år tecknat överenskommelser med staten för stöd riktade till insatser inom området psykisk hälsa. 2016 kom en särskild satsning som riktades mot landets ungdomsmottagningar, som i de flesta fall drivs genom en samverkan mellan kommuner och landsting. Det finns idag ingen regionalt samlad information över till exempel vilket stöd som ungdomsmottagningarna tillhandahåller, så ett viktigt syfte med denna rapport är att få en samlad bild på regional nivå av hur ungdomsmottagningarna ser på sitt uppdrag, och att öka förståelsen för länets ungdomsmottagningar.

Rapportens innehåll

Denna rapport består av tre delar:

  • Kartläggning av ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen
  • Analys av folkhälsodata – vad vet vi om ungdomsmottagningens besökare och icke-besökare?
  • Utvärdering av förstärkt arbete för psykisk hälsa

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Cornelia Björk, Anna Melke och Åsa Nilsson

Framtagen

Juni 2018

Uppdaterad