Rapport

Ung i Göteborgsregionen – LUPP-undersökningen 2013

2013 genomförde sex kommuner i Göteborgsregionen LUPP-undersökningar, och här kan du ta del av resultat och analys. Ungdomsenkäten LUPP används för att få kunskap om ungas vanor och attityder. Frågorna i enkäten ger en bild av hur ungas livssituation ser ut lokalt, och kan ligga till grund för utveckling och diskussion.

Rapporten fokuserar på fyra övergripande frågeställningar:

I vilken utsträckning återfinns hos regionens unga…

  • en meningsfull tillvaro?
  • en vilja till och erfarenhet av delaktighet?
  • trygghet i vardagen?
  • god hälsa och positiv framtidstro?

Vad är LUPP?

LUPP är en ungdomsenkät som står för "Lokal uppföljning av ungdomspolitiken". Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). LUPP innehåller ett stort antal frågor och delfrågor som ger svar på hur unga ser på frågor som inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och sin egen framtid.

Genom resultatet från enkäten stärks kommunens möjlighet att arbeta med ett ungdomsperspektiv i frågor och verksamheter som rör kommunens unga invånare. Enkätsvaren kan även fungera som ett underlag för diskussioner mellan ungdomar, politiker och tjänstepersoner. 

Regionalt samarbete underlättar LUPP

MUCF tillhandahåller enkätverktyget, men det är kommunen som ansvarar för det praktiska genomförandet. Göteborgsregionen FoU i Väst ger stöd i planering och genomförande, analys, resultatrapporter och lokala presentationer.

Det regionala samarbetet bidrar till ett värdefullt erfarenhetsutbyte kring metoder och erfarenheter under hela arbetsprocessen, från planering till insamling och analys. Samarbetet mellan kommunerna ger även varje kommun referenspunkter från grannkommunerna. Det sammantagna regionala svarsunderlaget gör det möjligt att analysera mindre grupper av ungdomar som är för små för lokala analyser.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Torbjörn Forkby och Åsa Nilsson

Publiceringsår

2014

Uppdaterad