Stöd och erbjudande

Utvecklande medarbetarskap (UM) med Framtidens ledare

I dagens föränderliga arbetsliv behöver inte bara ledare på alla organisatoriska nivåer utvecklas och utveckla. Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för att verksamheten skall fungera väl och för att den skall klara av att anpassa sig till nya förutsättningar och krav. Här kan du läsa mer om Framtidens ledares erbjudande inom Utvecklande Medarbetarskap.

För att nå en verksamhets mål är det angeläget att medarbetarna är delaktiga, engagerade och ansvarstagande, såväl på individ- som på gruppnivå.

Utvecklingen från passivt till aktivt medarbetarskap är dock ingenting man bara kan kräva. Som ledare måste man ge förutsättningar för att individen och arbetsgruppen ska kunna utvecklas och bidra till verksamhetsutvecklingen.

Vad kännetecknar ett utvecklande medarbetarskap – UM

Medarbetarskap handlar om hur vi förhåller oss till arbetsuppgifterna, till arbetskollegorna och till arbetsgivaren. Det betyder att medarbetarna tillsammans med chefen ska ta ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Alla är medarbetare – och vissa medarbetare har ett ledaransvar.

En utvecklande medarbetare:

  • Är engagerad och tar ansvar
  • Visar personlig omtänksamhet
  • Konfronterar konstruktivt
  • Stöttar chefen
  • Visar ett positivt förhållningssätt
  • Inspirerar till kreativitet
  • Har god stresshanteringsförmåga

Målet med utvecklingsinsatsen UM

Att du som ledare och medarbetarna i din organisation får förståelse för vilka beteenden som leder till ett utvecklande medarbetarskap i linje med arbetsuppgifter, kollegor och arbetsgivaren. Syfte är att ni ska tillägna er ett gemensamt förhållningssätt och en kommunikation som bidrar till att såväl individ som organisation utvecklas i rätt riktning, på ett sätt som gynnar också dem ni ytterst är till för.

Försvarshögskolans modell för Utvecklande Ledarskap (UL), modellen för det Indirekta Ledarskapet (IL) samt modellen för det Utvecklande Medarbetarskapet (UM) (1) utgör tillsammans en väl beforskad teoretisk ram för hur hela styrkedjan kan samverka för bästa resultat. Vi använder ett av Försvarshögskolan (FHS) framtaget självskattningsverktyg med hög reliabilitet; UMM- Utvecklande Medarbetarskap Medarbetarskapsbedömning, ett underlag för lärande reflektioner om medarbetarskap på arbetsplatsen.

Även Tillitsdelegationens slutsatser (2016 - 2020) om att leda i tillit med ökat förtroende till medarbetares förmåga och förväntan om ansvarstagande i alla led ligger till grund för arbetet.

Insatserna utgår från er verksamhets behov och förutsättningar för att ge deltagarna en god grund för ert fortsatta arbete om medarbetarskap och ledarskap.

Tillsammans med verksamhetsansvariga utformar vi ett upplägg. Det kan handla om alltifrån en kortare introduktionsföreläsning för alla medarbetare på en enhet till omfattande utvecklingsinsatser för en hel kommun över tid, antingen verksamhetsöverskridande eller iverksamhetsspecifika grupperingar.

Exempelvis kan det för en verksamhet passa att genomföra en storgruppsföreläsning som uppstart med tillhörande reflektionsuppgifter att arbeta vidare med på egen hand. Alternativt kan det finnas behov av ett fullskaligt flermodulsupplägg, där processledare från GR startar upp med en introduktionsdag för alla medarbetare och därefter finns stöttar över tid. GR kan också tillhandhålla reflektionsmaterial i en digital plattform för arbete på hemmaplan, samt handleda organisationens egna nyckelpersoner i att stödja i verksamhetsnära dialoger.

Kort sagt: vi skräddarsyr lämpligt upplägg tillsammans utifrån er organisations behov och möjligheter!

Utvecklande beteenden i hela styrkedjan IL -UL- UM

Vi på GR tillhandahåller handledare även för UL och IL (se ovan) så att ledare på alla organisatoriska nivåer kan tillägna sig ett utvecklande ledarskap för effektfullhet i hela styrkedjan. Från högsta ledningsgruppen ut till medarbetaren på enhetsnivå.

UL och IL kan genomföras som internutbildning hos er alternativt genom deltagande i någon av GR:s öppna kurser.

Kontakt

För att boka ett samtal om hur ni skulle kunna genomföra en insats för att stärka medarbetarskapet i er organisation, kontakta våra medarbetare.

Uppdaterad