Utbildning

Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Plats

Ej bestämt

Startdatum

Ej bestämt

Vill du utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap? Ny som chef – Utvecklande ledarskap vänder sig till dig som har en ledarroll, är ny i uppdraget som chef eller har varit chef i upp till tre år. Programmet genomförs av Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR).

Målet med programmet är att du ska utveckla ditt personliga ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. För att kunna leda andra är det viktigt att kunna leda sig själv och därefter kunna leda verksamhet.

Utgångspunkten är att ett utvecklande ledarskap leder till såväl organisatoriskt goda resultat som till god individuell utveckling. Arbetet utgår alltid från dina behov och förutsättningar med syftet att ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen. Innehållet i programmet tar avstamp i bland annat Susan Wheelans teori om effektiva team och försvarshögskolans modell för Utvecklande ledarskap (UL).

Syfte med programmet

 • Förbereda och utveckla dig som ledare och chef
 • Bidra till att regionen genomsyras av ett utvecklande ledarskap

En viktig del i programmet är att bidra till erfarenhetsutbyte över sektors- och kommungränserna. I förlängningen syftar det regionala programmet Ny som Chef – UL, tillsammans med medlemskommunernas egna utvecklingsinsatser, till att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för dess invånare.

Utgångspunkter med programmet

Utgångspunkten är att ett utvecklande ledarskap leder till såväl organisatoriskt goda resultat som till god individuell utveckling. Arbetet utgår alltid från dina behov och förutsättningar. Med hjälp av anpassade pedagogiska metoder är strävan att du ska förstå dig själv och din omvärld på ett fördjupat sätt, både som individ och i samverkan med kurskamraterna.

Genom Susan Wheelans modell IMGD (an Integrative Model of Group Development) ges du en praktisk handledning till hur du bygger upp ditt team steg för steg och hur du lyckas bevara deras topprestationer. Allt i syfte att nå högsta effektivitet för din verksamhet.

Du får verktyg att ta reda på vilka frågor den egna gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling. Medarbetare i effektiva team känner sig involverade, engagerade och uppskattade.

Utvecklande ledarskap (UL) kännetecknas av att du uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

En utvecklande ledare utmärks även av att vara inspirerande och motiverande i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen. UL är den ledarmodell som forskningen sett har tydligast påverkan på resultatet i organisationen när det gäller minskad sjukfrånvaro, högre kundnöjdhet, ökad prestationsförmåga, effektiva medarbetare och grupper. Det är också den modell för ledarskap som forskare ser bäst kommer att klara av att leda den yngre generationens medarbetare.

Samtliga deltagare genomgår, inom programmet, en kurs i utvecklande ledarskap. Ett av verktygen är en bedömning för personlig feedback som kan ses som en inventering av dina aktuella ledarskapsbeteenden. Du får en 360-graders feedback av dina medarbetare och av din chef/kollega på ditt eget ledarskap. I UL ingår även att ta fram en egen plan för utveckling av ditt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

 • Ha fått kunskap om och refekterat kring balans i livet och hälsofrämjande ledarskap
 • Ha uppnått ökad självinsikt
 • Kunna se och hantera konfikter
 • Känna till kommunikationens betydelse och kunna kommunicera direkt och klart
 • Kunna ta och ge effektiv feedback
 • Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling
 • Ha förståelse för behov av olika ledarstilar
 • Kunna hantera svåra samtal
 • Kunna hantera människors olikheter och olika drivkrafter
 • Kunna leda genom mångfald
 • Ha fått ett utökat nätverk
 • Ha kännedom om och kunna använda Susan Wheelans Tio nycklar för effektiva system
 • Ha stärkts i ditt personliga ledarskap
 • I högre utsträckning använda ett utvecklande ledarskap

Utvecklingsprogrammet bygger på en processinriktad pedagogik vilket innebär att programmet delvis utvecklas efter deltagarnas behov och erfarenheter. Ny som chef – UL har stor variation i både innehåll och metodik och omfattar bland annat upplevelsebaserade inlärningsmoment, föreläsningar som ger insikter och perspektivväxlingar, fördjupat erfarenhetsutbyte bland deltagarna, gemensamma reflektioner och kunskaper kopplat till din dagliga verksamhet.

Ny som chef – UL omfattar totalt 26 utbildningsdagar inklusive en komplett utbildning i utvecklande ledarskap (UL), två kursdagar förlagda till internat samt två veckors skuggning av en erfaren ledare/chef. Utbildningstillfällena kommer sannolikt att genomföras både fysiskt och digitalt, vi kommer anpassa gruppstorlek, lokaler och ta stor hänsyn till de coronarestriktioner som råder under utbildningens gång så att alla ska känna sig trygga. Sista dagen är en återträff ca ett halvår efter avslutningen.

Utbildningen utmynnar i och avslutar med en presentation av din egen ledarplattform. Den bygger på din värdegrund och ditt personliga ledarskap. Med utgångspunkt i denna plattform har du möjlighet att leda utifrån din egen personlighet och individuella ledarstil. Till avslutningen erbjuds traditionsenligt kommunrepresentanter, deltagarnas chefer, kollegor m.fl in till en heldag för att ta del av ledarpresentationer och diplomutdelning. Notera redan nu 29 april 2022.

En viktig förutsättning i ett ledarförsörjningsprogram är dialogen mellan chef och medarbetare på hemmaplan. En aktiv stöttning från förvaltningen är betydelsefull. Närmsta chef/kontaktperson till deltagare bjuds därför vid ett flertal tillfällen in att delta i programmet.

Av erfarenhet vet vi att deltagarna under programtiden skapar ett starkt och på många sätt ovärderligt nätverk. Göteborgsregionen (GR) uppmuntrar till att detta nätverk hålls vid liv även efter avslutat program och erbjuder alternativ för fortsättning.

Kontakt

Om Framtidens ledare

Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap. Vi stöttar medlemskommunerna i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning.

Framtidens ledare

Anmälan

Ny programstart

Sista anmälningsdag har passerat. Håll utkik efter kommande programstart hösten 2023!

Avgift

54 900 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Målgrupp

Ny som chef – Utvecklande ledarskap vänder sig till dig som:

 • Har en ledarroll
 • Är ny i uppdraget som chef eller
 • varit chef i upp till tre år

Upplägg och omfattning

10-12 månaders utvecklingsprogram. Totalt 26 dagar varav:

 • 12 utbildningsdagar i grupp, ca 2 dagar/månad, varav två på internat och en uppföljningsdag efter avslutat program. Övriga dagar träffas gruppen i GR:s lokaler på Anders Persongatan 8, Göteborg.
 • 4 dagar Utvecklande Ledarskap (UL) grundkurs + fördjupning.
 • 10 dagar (två veckor) skuggning av erfaren chef.

Uppdaterad