Utbildning

Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Plats

Göteborg

Startdatum

1 oktober 2024

Vill du utveckla ditt personliga ledarskap? Ny som chef – Utvecklande ledarskap vänder sig till dig som har en ledarroll, är ny i uppdraget som chef eller har varit chef i upp till tre år. Programmet genomförs av Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR).

Målet med programmet är att du ska utveckla ditt personliga ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. För att kunna leda andra är det viktigt att kunna leda sig själv och därefter kunna leda andra i en hållbar och effektfull verksamhet.

Utgångspunkter för programmet

Utgångspunkten är att ett utvecklande ledarskap leder till såväl organisatoriskt goda resultat som till individuell utveckling. Arbetet utgår alltid från dina behov och förutsättningar med syftet att ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och rustad för chefs-/ledarrollen. Innehållet i programmet tar avstamp i bland annat Susan Wheelans teori om effektiva team och försvarshögskolans modell för Utvecklande ledarskap (UL).

Teori och praktik vävs samman under programmets gång. Genom hemuppgifter och skuggning får du möjligheten att pröva de verktyg du tagit del av. Vår strävan är att du ska förstå dig själv och ditt uppdrag på ett fördjupat sätt i samverkan med dina kollegor.

Syftet med programmet

 • Förbereda och utveckla dig som ledare och chef
 • Bidra till att regionen genomsyras av ett utvecklande ledarskap
 • Bilda nätverk till stöd för dig som ledare samt för regionens verksamhetsutveckling

En viktig del i programmet är att bidra till erfarenhetsutbyte över sektors- och kommungränserna. I förlängningen syftar det regionala programmet Ny som Chef – UL, tillsammans med medlemskommunernas egna utvecklingsinsatser, till att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för dess invånare.

Du kan ladda ned en pdf med information om kursen här Pdf, 969 kB..

Genom Susan Wheelans modell IMGD (an Integrative Model of Group Development) ges du en praktisk handledning till hur du bygger upp ditt team steg för steg och hur du lyckas bevara deras topprestationer. Allt i syfte att nå högsta effektivitet för din verksamhet.

Du får verktyg att ta reda på vilka frågor den egna gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling. Medarbetare i effektiva team känner sig involverade, engagerade och uppskattade.

Utvecklande ledarskap (UL) kännetecknas av att du uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

En utvecklande ledare utmärks även av att vara inspirerande och motiverande i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen. UL är den ledarmodell som forskningen sett har tydligast påverkan på resultatet i organisationen när det gäller minskad sjukfrånvaro, högre kundnöjdhet, ökad prestationsförmåga, effektiva medarbetare och grupper. Det är också den modell för ledarskap som forskare ser bäst kommer att klara av att leda den yngre generationens medarbetare.

Samtliga deltagare genomgår, inom programmet, en kurs i utvecklande ledarskap. Ett av verktygen är en bedömning för personlig feedback som kan ses som en inventering av dina aktuella ledarskapsbeteenden. Du får en 360-graders feedback av dina medarbetare och av din chef/kollega på ditt eget ledarskap. I UL ingår även att ta fram en egen plan för utveckling av ditt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

 • Ha uppnått ökad självinsikt och stärkts i ditt personliga ledarskap
 • Ha fått kunskap om och refekterat kring balans i livet och hälsofrämjande ledarskap
 • Chefskapets strukturer och systematik, att leda i samverkan
 • I högre utsträckning använda ett utvecklande ledarskap
 • Ha förståelse för behov av olika ledarstilar
 • Kunna se och hantera konfikter och svåra samtal
 • Ha fått insikt om betydelsen av kommunikation i ledarskapet utifrån syfte och situation
 • Kunna ta och ge effektiv feedback
 • Kunna urskilja och stödja olika faser i gruppens utveckling
 • Ha kännedom om och kunna använda Susan Wheelans Tio nycklar för effektiva system
 • Fått inblick i interkulturellt ledarskap och mångfald på arbetsplatsen
 • Kunna leda i förändring, planera och genomföra förändringsarbete
 • Kunna identifiera sätt att leda effektfullt
 • Förstå vad som förväntas av dig som ledningsgruppsrepresentant samt ledningsgruppens mål och syfte
 • Ha skapat ett utökat nätverk av ledare i regionen
 • Ha utformat en ledarplattform för ditt fortsatta ledarskap

Utvecklingsprogrammet bygger på en processinriktad pedagogik vilket innebär att programmet delvis utvecklas efter deltagarnas behov och erfarenheter. Ny som chef – UL har stor variation i både innehåll och metodik och omfattar bland annat upplevelsebaserade inlärningsmoment, föreläsningar som ger insikter och perspektivväxlingar, fördjupat erfarenhetsutbyte bland deltagarna, gemensamma reflektioner och kunskaper kopplat till din dagliga verksamhet.

Ny som chef – UL omfattar totalt 22 utbildningsdagar inklusive en komplett utbildning i utvecklande ledarskap (UL). I programmet ingår också två veckors skuggning av en erfaren ledare/chef. Utbildningstillfällena kommer sannolikt att genomföras under fysiska träffar. Sista dagen är en återträff ca ett halvår efter avslutningen.

För att erhålla programintyg är 100 procent genomförd UL-utbildning (3 + 1 dag) obligatoriskt, därtill minst 80 procents närvaro vid övriga utvecklingsdagar. Detta inte minst med tanke på att deltagarna är varandras viktiga lärpartners. Det är därför viktigt att tillsammans med ansvarig chef på hemmaplan skapa förutsättningar för deltagande.

Utbildningen utmynnar i och avslutar med en presentation av din egen ledarplattform. Den bygger på din värdegrund och ditt personliga ledarskap. Med utgångspunkt i denna plattform har du möjlighet att leda utifrån din egen personlighet och individuella ledarstil. Till avslutningen erbjuds traditionsenligt kommunrepresentanter, deltagarnas chefer, kollegor med flera in till en heldag för att ta del av ledarpresentationer och diplomutdelning. Notera redan nu 16 oktober 2025!

En viktig förutsättning i ett ledarförsörjningsprogram är dialogen mellan chef och medarbetare på hemmaplan. En aktiv stöttning från förvaltningen är betydelsefull. Närmsta chef/kontaktperson till deltagare bjuds därför vid ett flertal tillfällen in att delta i programmet.

Av erfarenhet vet vi att deltagarna under programtiden skapar ett starkt och på många sätt ovärderligt nätverk. Göteborgsregionen (GR) uppmuntrar till att detta nätverk hålls vid liv även efter avslutat program och erbjuder alternativ för fortsättning.

“Den stora blandningen av teori, egna reflektioner, samtal i mindre grupp och sedan reflektion i storgrupp. Att kunna delge utdrag ur sin egen vardag och få direkt hjälp/feedback som varit ovärderlig i olika situationer under året.”

“Variationen av uppgifter och teman. Bra med två dagar, hela tiden, inte bara en. Internatet var super! Bra och kompetenta handledare under kursen som känts väl förberedda och lyhörda. Alla tillfällen för reflektion och diskussion har varit så bra.”

“Öppenheten! - att alla deltagit och bjudit på sig själva och sina erfarenheter.
Att programmet väcker/väckt tankar om hur jag själv agerar (reagerar) i olika situationer.
Möjligheterna att få inblick i andra deltagares arbetssituationer och de stödjande/coachande övningar vi haft med varandra.”

“Framför allt att få träffa andra chefer, alla samtal, alla dialogmöten och att inte känna sig "ensam" med utmaningar oavsett verksamhetsområde”

“Helhet, brett i informationsflödet. Grupparbeten bra upplägg oftast i mindre konstellationer. Mycket bra föreläsare som fått mig och känna mig så trygg som möjligt.”

 

Kontakt

Heléne Raa

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 62

Om Framtidens ledare

Framtidens ledare på Göteborgsregionen (GR) verkar för ett attraktivt, hållbart och utvecklande ledarskap. Vi stöttar medlemskommunerna i organisations- och ledarutveckling samt ledarförsörjning.

Framtidens ledare

Anmälan

Sista anmälningsdag

10 juni 2024

Avgift

54 900 kr exkl. moms. Internatkostnad tillkommer (3 dagar kost och logi).

Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdag debiteras full avgift. Anmäld plats kan dock överlåtas åt någon annan inom förvaltningen.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Programdatum

På GR: 1–2 oktober, 22 oktober 2024

UL grundkurs - internat:

Grupp 1 19–21 november 2024
Grupp 2 21–23 januari 2025

På GR: 5–6 mars, 3– 4 april, 14 - 15 maj,
26–27 augusti, 16 oktober 2025

Återträff 9–12.00 6 mars 2026

Målgrupp

Ny som chef – Utvecklande ledarskap vänder sig till dig som:

 • Har en chefsroll
 • Är ny i uppdraget som chef eller
 • Varit chef i upp till tre år

Upplägg och omfattning

Ett utvecklingsprogram som spänner över 13 månader.
Totalt 22 dagar varav 15 utbildningsdagar i grupp, (ca 2 dagar/månad), varav tre på internat (UL) och en återträff
2026 efter avslutat program.

7 dagar skuggning av erfaren chef.

Samtliga dagar som inte är förlagda på internat hålls i GR:s lokaler, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Övrigt

Hemuppgifter kopplade till programminnehållet tillkommer mellan utvecklingsdagarna.

Fika och lunch ingår, utvecklingsdagarna på GR inleds med morgonfika 08.30 och avslutas 16.00.

För ansvarig chef: Introduktion och uppföljning sker vid ett tillfälle med alla som har deltagare i programmet.


Uppdaterad