Rapport

Vad får socialsekreterarna att stanna?

En forskningsöversikt om arbetssituationen och påverkansfaktorer som gör att man stannar kvar i yrket som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

Under de senaste åren har det blivit svårare att rekrytera socionomer till arbetet med ekonomiskt bistånd samtidigt som personalomsättningen på många håll ökat.

Denna studie syftar till att bidra till en ökad förståelse för arbetssituationen för socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd genom att sammanställa kunskap från forskning på området. För att kunna vända trenden är det angeläget att undersöka hur arbetssituationen ser ut och vad i själva arbetet som påverkar viljan att stanna kvar i yrket som socialsekreterare.

Arbetssituationen viktig

Den tidigare forskningen kring arbetssituationen för socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd visar att arbetet upplevs som komplext och krävande samtidigt som det karakteriseras av flera osäkerhetsfaktorer och spänningsförhållanden.

Handlingsutrymmet har visat sig kunna medföra både olika bedömningar och en osäkerhet kring vilket beslut som är rätt.

Arbetssituationen karakteriseras av en hög personalomsättning och upplevelser av en hög arbetsbelastning vilket påverkar sammanhållningen på arbetsplatsen, den lokala kompetensen och möjligheten till en god introduktion på ett negativt sätt. En hög ärendebelastning medför en ökad distans till klienterna vilket påverkar kvaliteten på arbetet då mer tid behöver läggas på administration och det blir svårare att göra detaljgranskningar och helhetsbedömningar.

Den tidigare forskningen visar att arbetsbelastningen tillsammans med arbetets särdrag påverkar hälsan negativt, många socialsekreterare har svårt att sova, tänker på arbetet på fritiden och har problem att återhämta sig. De kompensatoriska strategierna som används för att klara av både den kvantitativa och känslomässiga arbetsbelastningen har även de ett starkt negativt samband med hälsan. När arbetet inte stannar på arbetet påverkas hela livssituationen negativt.

Vilka faktorer påverkar viljan att stanna i yrket?

Angående vilka faktorer som påverkar viljan att stanna kvar i arbetet är de mest framträdande faktorerna stöd, både från arbetsledning och kollegor, och att få uppskattning för det arbete man gör. Stöd kan skapa en trygghet som motverkar arbetets inbyggda osäkerheter. Uppskattning kan väga upp den känslomässiga intensiteten som arbetet präglas av och skapa en känsla av arbetstillfredsställelse genom att man är nöjd över det jobb man gör.

Olika studier har visat att en ökad kontroll av handlingsutrymmet både kan öka incitamenten för att lämna arbetet och samvariera med trivsel på arbetsplatsen. De olika resultaten beror förmodligen på i vilken grad socialsekreterarna själva är delaktiga i utformningen av kontrollen. Utöver det framkommer också det sociala klimatet, tydliga ramar för arbetet och en bra kommunikation som viktiga faktorer för viljan att stanna kvar. Men oavsett dessa arbetsplatsmässiga faktorer är det tydligt att det också är viktigt med en hanterbar arbetssituation för att inte arbetsbelastningen ska påverka hälsa och fritid för mycket.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

Cornelia Björk

Analytiker och projektledare

031-335 51 27

I korthet

Författare

Helena Håkansson

Framtagen

Augusti 2016

Uppdaterad