Rapport

Vad tycker seniorer om seniorbostäder och vilka flyttar dit?

Boendemiljön är en viktig livsmiljö för äldre och den bör stödja hälsa och välbefinnande för att förebygga behov av vård och omsorg. Det konstaterar en rapport som Göteborgsregionen, FoU i Väst, har gjort tillsammans med Chalmers. Rapporten beskriver hyresgästernas upplevelser av att flytta till senior- eller trygghetsboenden och motiven till att flytta.

Bostadsförsörjningen för seniorer är en angelägen samhällsfråga på grund av att allt fler blir äldre i befolkningen. Rapporten "Vad tycker seniorer om seniorbostäder och vilka flyttar dit? Resultat från projekt DIABAHS: Dialog Bygg Hållbart för Seniorer" redovisar en studie av tre exempel på nybyggda bostäder för seniorer på tre orter i Göteborgsregionen. Exemplen bestod av nybyggda hyresrätter i allmännyttans regi för personer över 65 år. Rapporten beskriver bland annat hyresgästernas upplevelser av sina nya bostäder, motiv till att flytta, motiv till att välja den aktuella bostaden, samt deras perspektiv på vad som kännetecknar bra bostäder för seniorer.

De flesta kände ökad självständighet

Resultatet visar bland annat att de flesta upplevde en ökad självständighet efter att ha flyttat till den nya bostaden (61 procent). De vanligaste skälen till att flytta var ålder, bristande ork och planering inför framtiden. De vanligaste skälen till att välja den aktuella bostaden var främst att den riktade sig till seniorer och att den hade balkong eller uteplats. Studien visar att hyresgästerna trivdes och kände sig trygga och hemma i bostaden cirka ett halvår efter inflyttning.

Flytt kan ge bättre förutsättningar

Studien pekar på betydelsen av att flytta för att skapa förutsättningar att bo kvar i framtiden. Vanligtvis tolkas kvarboendeprincipen som att äldre bör bo kvar i den nuvarande bostaden eller bostadsområdet. Men många som flyttade i den här studien hade gjort det från en annan kommun eller kommundel, men upplevde trots det en positiv förändring i sina liv. Flytten innebar för många en ökad frihet och självständighet.

Projekt Diabahs

Rapporten är ett resultat av ett forskningsprojekt som pågick mellan hösten 2016 och våren 2019 – projekt DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer). Syftet med projektet var att undersöka hur man kan skapa hållbara bostäder för seniorer, och vilken betydelse som dialog har i det avseendet. Projektet var ett samarbete mellan Chalmers, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt Göteborgsregionen, FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl, Nina Ryd, Cecilia Kaan och Malin Isaksson

Framtagen

2019

Uppdaterad