Rapport

Varför handledning?

Handledning som professionellt projekt och organisatoriskt verktyg inom handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.

Den här rapporten från FoU i Väst handlar om extern handledning för och tillsammans med socialarbetare inom handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.

Syftet med studien var att undersöka hur handledning påverkar, och påverkas av, de organisationer där den finns. Med handledning avses extern handledning där handledaren kontrakteras vid sidan av organisationens ordinarie linjesysten. Organisationerna som studeras är Göteborgsregionens kommuners individ- och familjeomsorg samt handikappomsorgen.

Närmare bestämt undersöks tre frågeställningar:

  • Hur organiseras handledning?
  • Vilket innehåll har handledningen?
  • Hur påverkas handledningen av arbetsledningen och vilka avtryck gör handledningen i de organisatoriska kontexterna?

Studien visar att handledning bedöms som något nödvändigt för att kunna bedriva ett bra socialt arbete med god förståelse för klient/brukare och som ett viktigt instrument för en god arbetsmiljö. Det framkommer också att handledning är något som socialarbetare upplever måste försvaras. Det som upplevs som hotat kan lätt undanhållas från öppna, utvecklande diskussioner och alltså kan känslan av hot vara ett hot i sig.

Kontakt

I korthet

Författare

Staffan Höjer, Elisabeth Beijer och Therese Wissö

Framtagen/publiceringsår

2007

Uppdaterad