Rapport

Västbus – hur funkar det?

Västbus är en regional överenskommelse i Västra Götaland om gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med en sammansatt social och psykisk/psykiatrisk problematik.

Hur fungerar egentligen Västbus? Används riktlinjerna och i så fall hur? Bidrar de till att göra det bättre för barn och unga med sammansatt problematik?

Dessa frågor har stått i fokus för en undersökning och ett förbättringsarbete som genomförts av FoU i Väst under 2013–2014. Ett tiotal Västbusgrupper (lednings- och styrgrupper på regional, delregional och kommunal/stadsdelsnivå utifrån Västbus riktlinjer) har deltagit i förbättringsarbetet. Yrkesverksamma och familjer i fyra andra kommuner/stadsdelar i Västra Götaland har intervjuats.

I denna rapport sammanfattas resultaten.

Undersökning av hur Västbus används

Det övergripande målet för denna rapport är att ge exempel på hur Västbus används och gör nytta i praktiken, genom att undersöka hur personal, föräldrar och barn/unga uppfattar Västbus.

Rapporten är tänkt att användas för en bred reflektion kring hur Västbus praktik förhåller sig till dess idé och hur idé och praktik bör utvecklas för att göra positiv skillnad för en målgrupp som är i stort behov av ett fungerande stöd.

Ambitionen har varit att belysa följande frågor:

  • Varför sker ett nätverksmöte Västbus (Västbusmöte): Vilken sammansatt problematik är det som identifieras – vilka sociala och vilka psykiska problem blir Västbusärenden? Vilka blir det inte?
  • Vem kallar till ett Västbusmöte: Vilka verksamheter har rätt att initiera ett nätverksmöte Västbus? Vilka gör det i praktiken?
  • Hur ofta kommer Västbus till användning?
  • När kallar en verksamhet till Västbusmöte: Används Västbus i förebyggande syfte (som en tidig insats)? Hur spridd är problematiken (är personen redan ett ärende hos de olika verksamheterna)? Är Västbus en sista utväg när inget annat fungerat?
  • Hur går ett Västbusmöte till? Vilka deltar? Vilka är aktiva? Hur sker samtalet/förhandlingen?
  • Vad leder Västbusmötet/samverkan till i form av handlingsplan och insatser?
  • Hur sker uppföljning? Finns rutiner? Hur länge håller man fast vid Västbus (hur många uppföljande möten)? Är Västbus en modell för långsiktig eller tillfällig samverkan?
  • Vad fungerar bra enligt familj och profession?
  • Kring vad uppstår konflikter? Hur hanteras de i Västbus infrastruktur? Hur används avvikelserapporteringar?

Slutsatsen är att Västbus riktlinjer idag, tio år efter dess första utformning, tolkas och används på skilda, och ibland motsägelsefulla, sätt. Det saknas också en enhetlig uppföljningsstruktur och ett systematiskt implementerings- och utvecklingsarbete i länet.

Förbättringsarbete kring Västbus

Rapporten handlar också om ett förbättringsarbete som genomförts och där ett tiotal Västbusgrupper har deltagit. Förbättringsarbetet bidrog till att lyfta oklarheter och att stärka både implementeringsprocess och utvecklingsarbete. Förbättringsarbetet har genomförts med hjälp av Genombrottsmetoden.

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

I korthet

Författare

Anna Melke

Framtagen

2015

Uppdaterad