Rapport

"Vi är ingen ö" – vardagen i kommunal hälso- och sjukvård

Komplexa behov och gränsdragningar är vardag inom kommunal hälso- och sjukvård. Det visar den här rapporten som reder ut begreppen och lyfter fram den kommunala hälso- och sjukvården ur ett medarbetarperspektiv.

Kommunerna ansvarar för en växande del av den svenska hälso- och sjukvården, så kallad Kommunal hälso- och sjukvård (KHSV).

En majoritet av de som tar emot vården är 65 år eller äldre, vilket är en växande andel av befolkningen. KHSV bedrivs bland annat på äldreboenden, boenden med särskild service för vuxna, i biståndsbedömt trygghetsboende, i dagverksamheter samt hemma hos patienter. Det är ofta många vård- och omsorgsgivare som samverkar kring en patient.

Verksamheter, yrkeskategorier och arbetsuppgifter

Den här rapporten beskriver de verksamheter och yrkeskategorier som genomför det huvudsakliga arbetet inom KHSV. Rapporten beskriver bland annat behoven, arbetsuppgifterna, samverkan med primärvården och mellan legitimerad och icke-legitimerad personal inom kommunen, gränsdragningar och hur det är att arbeta i patientens hem. Relationer över organisationsgränser krävs Många patienter har komplexa behov på grund av att de är multisjuka eller svårt sjuka och sköra.

Arbetsuppgifterna i KHSV varierar därför kraftigt utifrån patienternas behov, och personalen upplever att de motsvarar både primär- och specialistvård.

Gränsdragningar är vardag

Samverkan är avgörande inom KHSV och den kräver kommunikation och ansvarstagande över organisationsgränser, vilket tar tid och underlättas av relationsskapande. Det är vardag för personalen inom KHSV att göra gränsdragningar och avgöra vilken yrkesgrupp som ska utföra olika insatser för individen.

Utmaningar och fördelar

Utmaningarna för personalen handlar om risken att göra intrång i patientens integritet, att upprätthålla en ”skälig levnadsnivå” och att hemmet kan innebära en dålig arbetsmiljö för personalen.

Det är också en utmaning att ha tillgång till medicinsk-teknisk utrustning, hjälpmedel och läkemedel, samt att personalen inom KHSV ofta är ensamma i att göra bedömningar och att de rådgör med kollegor på distans.

Men KHSV innebär en fördel för de patienter som föredrar att vistas hemma och som känner sig tryggare hemma. Det är också lättare för vårdpersonalen att göra en rättvisande bedömning av patientens vårdbehov när denne befinner sig i sitt sammanhang.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Rebecka Arman

Framtagen

Oktober 2019

Uppdaterad