Rapport

Vilka röster hörs? Funktionshinderrörelsen.

Hur upplever funktionshinderrörelsen sina möjligheter att påverka Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän?

Följande frågor besvaras i rapporten:

  • Vilka föreningar finns? Vad arbetar föreningarna med? Vilka personer vill föreningarna ge stöd till och göra saker bättre för?
  • Hur vill föreningarna påverka Västra Götalandsregionen? Tycker föreningarna att de kan påverka?
  • Vad tänker politiker och anställda i Västra Götalandsregionen om föreningarna? Tycker de att föreningarna ska få vara med och påverka?

Rapporten innehåller också rekommendationer om hur Kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen (se nedan) och funktionshinderrörelsen skulle kunna utveckla sitt samarbete.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen

Kommittén för mänskliga rättigheter består av politiker som tre eller fyra gånger om året har möten (samråd) med föreningar som arbetar med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. I samrådet träffar politikerna föreningar som arbetar för personer som har svårt att se, svårt att höra, svårt att röra sig, svårt att bearbeta, tolka och förmedla information eller svårt att tåla vissa ämnen.

Syftet med samrådet är att Västra Götalandsregionen ska lära sig mer om situationen för personer med funktionsnedsättning och att politikerna ska få idéer om vad de kan göra bättre. Samrådet finns också för att stärka personer med funktionsnedsättning genom att politikerna lyssnar på dem, och att de kan påverka och vara delaktiga. Arbetet i samrådet handlar om mänskliga rättigheter, speciellt utifrån konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rekommendationer om hur samarbetet skulle kunna utvecklas

  • Organisationer som inte sitter i samrådet ska få information om vad som är på gång. Det vore även bra om organisationer som inte sitter i samrådet kan ingå i arbetsgrupper eller få ge synpunkter på frågor. Det blir lättare för organisationerna att hitta varandra om de finns listade på en hemsida.
  • Västra Götalandsregionen skulle även kunna utveckla möjligheterna att tycka till om vissa frågor via sociala medier.
  • Unga skulle kanske bli mer intresserade av samråd om mötesformerna såg annorlunda ut, till exempel kortare möten, workshoppar eller om det går att ge synpunkter via sociala medier. Det är även bra med korta möten för personer som har svårt att koncentrera sig länge.
  • För att nå personer som är födda utomlands så skulle Västra Götalandsregionen kunna samarbeta mer med organisationer som företräder personer med utländsk bakgrund.
  • För att nå grupper som inte föreningarna når skulle Västra Götalandsregionen kunna anordna möten med människor som inte är medlemmar i någon förening men som tillhör någon av de grupper som inte är representerade idag.
  • Ett annat sätt skulle kunna vara att inte alltid hänvisa till de fem grupperna: svårt att se, svårt att höra, svårt att röra sig, svårt att tolka, bearbeta och förmedla information och svårt att tåla vissa ämnen. Det finns personer som upplever funktionshinder och otillgänglighet men som inte känner sig hemma i någon av grupperna.

Kontakt

I korthet

Författare

Julia Bahner

Framtagen

2017

Uppdaterad