Utbildning

Kvalificerad processledarutbildning

Plats

Flera platser

Startdatum

Ej bestämt

Universitetet KTH erbjuder i samverkan med Göteborgsregionen en beprövad och välrenommerad påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering.

Kursen syftar till att utveckla en djupare förståelse för hur rumsliga struktur- och infrasystem kan samspela för att bidra till hållbara städer och miljöeffektiva transportsystem samt hur detta kan omsättas i effektiva planeringsprocesser. Utmaningar handlar bland annat om att utveckla samspelet mellan bebyggelseutveckling och transportsystem, hantera intressekonflikter, stimulera ömsesidigt lärande och samtidigt förkorta ledtiderna i planeringsprocesserna. Detta kräver professionella processledare.

Utbildningen ger:

  1. kunskap om omvärldsförutsättningar för hållbar stads- och regional utveckling samt insikt i behovet av nya förhållningssätt till planeringens bedrivande,
  2. färdigheter i målbildsarbete, risk- och konsekvensanalyser, förhandlingsmetodik och andra verktyg för kvalificerad processledning,
  3. personlig insikt att leda komplexa projekt utifrån egna förutsättningar, ledarskap utan formell makt.

Mer om utbildningen

Kursen omfattar tre utbildningsveckor och visst arbete mellan veckorna.

Första kursveckan, vecka 38 (20–24 september) 2021. Kursveckan sker på internat i Mälardalen.

Innehåll: Kursintroduktion och litteraturpaket för hela kursen. Omvärldskunskap, generella och specifika förutsättningar för projekt, processledning som teori och praktik, förhandlingsteori och förhandlingsövningar.

Andra kursveckan, vecka 42 (18–22 oktober) 2021. De två första dagarna på GR och de tre sista i fallstudier på orter som bestäms under första kursveckan.

Innehåll: förhandlingsövningar, kommunikationsövningar samt fallstudie av en komplex planeringsprocess på fallstudieorten.

Tredje kursveckan, vecka 3 (17–21 januari) 2022. Kursveckan sker på internat på Västkusten men avslutas på fredagen i Göteborg.

Innehåll: processdesign, fördjupning i att hantera processledarrollen, kommunikationsstrategier i processen och gentemot allmänhet och media samt redovisning och analys av fallstudier (framgångsfaktorer och hinder).

Utbildningen varvar teori med konkreta övningar i förhandlingsteknik, processledning och projektarbete kring fallstudier från deltagarnas egen praktik. Det sker genom föreläsningar, seminariediskussioner, individuella övningar och gruppövningar, studiebesök och deltagande i konkreta fallstudier. Föreläsningar och litteraturstudier ger en fördjupad förståelse för omvärldskrav och bättre redskap för processdesign. Seminariediskussioner summerar kunskaper som vunnits i övriga kursmoment samt tydliggör perspektiv som står i konflikt med varandra och hur sådana konflikter kan hanteras.

Övningarna ger redskap för att arbeta i processledarrollen, lösa problem, utveckla metoder för fungerande teamarbete samt bedriva förhandlingar. Fallstudier tränar sektorsövergripande arbetssätt och fokuserar på framgångsfaktorer för goda stadsutvecklingsprojekt.

Du som aktivt deltar i utbildningen och fullgör kursuppgifterna får ett diplom där utbildningens inriktning, omfattning och fordringar framgår. För den som önskar finns det möjlighet att fördjupat behandla utbildningens tema genom att skriva en akademisk uppsats och genomgå en akademisk prövning. Godkänd tentamen och uppsats ger 15 universitetspoäng.

Kursen leds av Adj. prof. Karolina Isaksson, KTH och VTI, med stöd av Prof. em. Carl-Johan Engström och Ann Malmsten, INDEA.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll

karolina.isaksson@abe.kth.se eller carljohan.engstrom@gmail.com

För frågor om anmälan och praktiskt upplägg

Inloggning

Avgift

26 600 kr exkl moms. I priset ingår föreläsningar och övningar under tre kursveckor, fallstudiehandledning samt litteratur och övningsmaterial. Utöver det tillkommer kostnader för logi samt måltider i veckorna.

Kursavgiften faktureras vid kursstarten. Kostnaderna för internat, lokaler och förtäring faktureras efter varje kursvecka och uppskattas till totalt 22 000–24 500 kr. Intervallet beror på om man väljer att komma kvällen innan respektive kursveckas start. Kostnader för resor till och ifrån kursveckorna samt logi och kost vid besök i fallstudieorterna bekostas av respektive deltagares organisation.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tre veckor under 2021/2022:
Vecka 38 (20–24 september), vecka 42 (18–22 oktober) och vecka 3 (17–21 januari) 2022.

Målgrupp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom kommunal planerings- och trafikverksamhet, statliga myndigheter som är involverade i stadsutveckling och infrastrukturplanering, anställda vid kollektivtrafikmyndigheter och -operatörer samt konsultsektorn. Påbyggnadsutbildningen är öppen för dem som har minst tre års praktisk yrkeserfarenhet.

Samarbetspartners

KTH Arkitektur och samhällsbyggnad.

Uppdaterad