Nätverk

Planchefsnätverket

Planchefsnätverket är ett nätverk för planchefer i Göteborgsregionen. Nätverket fokuserar just nu i huvudsak på Göteborgsbenchen, ett fördjupat regionalt samarbete kring detaljplaneprocesser.

Plancheferna i Göteborgsregionens kommuner möts regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av gemensamt regionalt intresse

Göteborgsbenchen

Nätverket arbetar just nu med Göteborgsbenchen, ett utvecklingssamarbete för att genom benchmarking sträva efter kvalitetssäkring, erfarenhetsutbyte samt transparenta och effektiva planprocesser.

Det övergripande fokuset inom arbetet är att skapa en plandatabas över medlemskommunernas detaljplaneprocesser. Databasen ska:

  • Utgöra en grund för ett ökat erfarenhetsutbyte, kvalitetssäkring och goda exempel.
  • Skapa förutsättningar för utvecklad detaljplaneprocess med flera regiongemensamma tillämpningar.
  • Utgöra underlag till det regionala utvecklingsarbetet mellan GR, medlemskommunerna, Byggföretagen och Fastighetsägarna m.fl.

Plandatabasen innehåller planer som varit pågående från 2015 och laga kraft vunna år 2020 eller senare. Plandatabasen uppdateras årligen. Ännu finns ingen heltäckande bild över läget i alla kommuner i plandatabasen med hänsyn till den korta insamlingstiden. Efter varje insamlat år blir underlaget bättre och bättre vilket kommer ge en bra grund för att fördjupa diskussionerna och öka erfarenhetsutbytet.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Kajsa Reimers

Ale

Åsa Jönsson

Alingsås

Henrik Levin

Göteborg

Åsa Lindborg

Härryda

Ida Lennartsson

Kungsbacka

Pernilla Attnäs Björk

Kungälv

Anna Samuelsson

Lerum

Maria Wagerland

Lilla Edet

Lisa Östman

Mölndal

Hanna Areslätt

Partille

Veronica Götzinger

Stenungsund

Madeleine Wollbrant

Tjörn

Ida Brogren

Öckerö

Kontakt

Mötestider 2024

2 februari

1 mars

12 april

17 maj

13 september

18 oktober

15 november

6 december

Uppdaterad