Nyhet

Samverkan för att säkra vattenförsörjning i framtiden

En ökande befolkning, stark tillväxt och klimatförändringar innebär utmaningar för Göteborgsregionens vattenförsörjning. I ett kunskapshöjande seminarium samlades politiker och tjänstepersoner från GR:s medlemskommuner för att diskutera hur vattenförsörjningen ska säkras i framtiden.

Hela Sverige har idag utmaningar när det gäller vattenförsörjning, inte minst med anledning av klimatförändringar och ett ökat fokus på risk och sårbarheter. Under seminariet "Göteborgsregionens vattenförsörjning- utmaningar och möjligheter" träffades representanter från GR:s medlemskommuner för att få kunskap om regionens nuläge och framtida utmaningar när det gäller vattenförsörjning.

Olika behov och beroenden i kommunerna

Kommunerna i Göteborgsregionen har idag olika behov och beroenden. Sex av kommunerna i regionen är, eller räknar med att bli, beroende av vattenförsörjning helt eller delvis från andra kommuner. Fem av kommunerna har behov av att uppnå redundans i vattenförsörjning genom sammankopplingar mellan kommunerna.

— Våra organisationers behov av att kunna försörja medborgare med livsviktiga förnödenheter som vatten, blir tydligare och tydligare för varje kris som vi ställs inför. Inom GR har vi lång erfarenhet av samarbete och samverkan inom vår regionen och det känns tryggt att ännu ett viktig område blir belyst, säger Gitte Caous, förbundsdirektör, Göteborgsregionen.

Tillsammans med Chalmers pågår ett arbete med analys och värdering av risker kopplat till leveranssäkerhet. Resultatet kommer bl.a. ge kunskap om hur eventuella störningar påverkar dricksvattensystemet och hur risken för avbrott påverkas om fler av resurserna är gemensamma.

Gitte Caous och Marianne Erlandson, foto

Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör Kretslopp och vatten, Göteborgs stad och Gitte Caous, förbundsdirektör Göteborgsregionen inledningstalade på seminariet.

Nyttan av att samverka

De senaste åren har vattenbrist förekommit i flera av kommunerna och i många fall med vattenrestriktioner och bevattningsförbud som följd. Detta kommer bli allt vanligare i framtiden på grund av klimatförändringarna. För Göta älv som är en viktig men också riskutsatt vattentäkt riskerar även skred och mikrobiologiska föroreningar att bli vanligare till följd av klimatförändringarna. För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden ser flera av kommunerna därför vikten av ett regionalt perspektiv i vattenfrågan.

— Vatten känner inga gränser och vi behöver förstärka vår samverkan för att tillsammans ta tillvara både råvattentillgångar och produktionsmöjligheter på ett klokt sätt. Vi måste våga se nyttan och samverka, säger Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Tillsammans med forskare på Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet kommer projektet att ta fram modeller för samverkan där en säker och hållbar VA-verksamhet är målet.

Seminariet arrangerades av Göteborgsregionen i samarbete med Göteborgs Stad inom projektet Stärkt vattenförsörjning inom GR (SVAR). 

Om SVAR-projeket

Stärkt vattenförsörjning inom GR (SVAR) är ett regionalt projekt för att möta vattenbehovet i en tid av klimatförändringar, befolkningstillväxt och ökad vattenförbrukning. Projektet ger en övergripande bild av Göteborgsregionens behov och möjligheter när gäller vattenförsörjning. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland med medel från Havs- och vattenmyndigheten samt Svenskt Vatten Utveckling.

Kontakt

Uppdaterad