Rapport

Brett utbud av gymnasieutbildningar i Göteborgsregionen

Vilka gymnasieutbildningar ökar i Göteborgsregionen? Hur ser trenderna ut inom yrkesvux? Svaren finns i rapporten Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen, som nu getts ut av GR för sjunde året i rad.  

I Göteborgsregionen finns sedan länge ett väl fungerande samarbete och en öppenhet kring att välja skola och utbildning, för flera skolformer. Inom gymnasieskolan har medlemskommunerna samarbetat i över 20 år, bland annat i syfte att erbjuda ett brett utbud av utbildningar.

Det betyder att de flesta elever i dag kan hitta gymnasieutbildningen de söker någonstans i regionen. Många elever väljer också att söka sig till fristående skolor eller till kommunala gymnasium utanför den egna hemkommunen.

Av eleverna som antogs till något av de nationella programmen 2022 antogs omkring 20 procent till en kommunal gymnasieskola utanför hemkommunen, knappt 40 procent till en kommunal skola i den egna hemkommunen och ungefär lika många, drygt 40 procent, till någon av de fristående skolorna.

2022 års utbudsrapport i siffror

2022 års utbudsrapport i siffror

Yrkesprogrammen ökar

En påtaglig trend som påverkar hela regionen är att antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar. Enligt kommunernas prognoser fanns det 1 907 fler ungdomar i åldrarna 16–20 år 2022 än år 2021, något som förstås också påverkar behovet av utbildningsplatser.

En annan trend är att yrkesprogrammen lockar en större andel av eleverna än tidigare - år 2022 antogs var fjärde elev till ett yrkesprogram. Det är en förändring som har efterfrågats av många branscher, men den skapar nya utmaningar. Flera kommuner har varnat för att de riskerar att slå i taket när det gäller antalet platser på populära yrkesutbildningar. På vissa håll saknas såväl lokaler som yrkeslärare. Bland de mest populära programmen, där det fanns reserver till utbildningarna 2022, fanns exempelvis el- och energiprogrammet och det nya försäljnings- och serviceprogrammet.

Elever som inte är behöriga till nationella yrkesprogram har fortsatt ett stort intresse av att söka och antas till programinriktade introduktionsprogram. År 2022 ökade introduktionsprogrammen individuellt alternativ och programinriktat val för andra året i rad, medan antalet elever placerade på språkintroduktion och yrkesintroduktion minskade något.

Stort intresse för lärlingsutbildningar

Även inom yrkesvux finns sedan tjugo år tillbaka ett etablerat samarbete, som gör att kommuninvånarna kan ta del av ett större utbud av yrkesutbildningar än vad kommunerna kan erbjuda i egen regi.

Under år 2022 har cirka 4 350 nya elever börjat läsa på yrkesvuxutbildningar i regionen. De sökande har visat större intresse för lärlingsutbildningar under året, samtidigt som intresset för att läsa traditionell skolförlagd yrkesutbildning minskar.

En förändring, jämfört med tidigare år, är också att antalet ansökningar till utbildning med språkstöd minskat avsevärt. Det kan bero på den goda konjunkturen under året, men också på grund av att de nyanlända blev färre under pandemin.

Unikt utbud av utbildningar

Genom samverkan kan eleverna i Göteborgsregionen söka ett unikt utbud av utbildningar i hela regionen, något som i sin tur stärker Göteborgs attraktions- och konkurrenskraft. Läs gärna mer om årets utbud och trender i rapporten Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen.

Kontakt

Uppdaterad