Nyhet

GR stärker kommunernas förmåga att bidra i den regionala elförsörjningen

Energimyndigheten har beslutat att finansiera ett 20 miljoner stort regionövergripande projekt inom kommunal och regional elförsörjning. Projektet ska stärka den kommunala fysiska planeringen för att möjliggöra en effektivare elförsörjning inom hela Västra Götaland. Genom projektet kommer GR stötta kommunerna med kunskapshöjande insatser och mellankommunal samverkan.

De senaste åren har efterfrågan på fossilfri el ökat snabbt till följd av elektrifieringen som pågår i samhället. I den omställningen spelar kommunerna en viktig roll eftersom mark- och vattenområden behöver tas i anspråk för både produktion och distribution av el. Den ökade efterfrågan på el skapar nya krav på kommunernas personal som arbetar med såväl energiplanering som fysisk planering. En enskild kommun kan inte lösa elförsörjningsfrågan utan det krävs samarbete och alla kommuner behöver bidra utifrån sina förutsättningar.

— Precis som många andra frågor är elförsörjning något som går över kommungränser och är därför särskilt relevant för GR:s verksamhet. Nu ser vi fram emot att utveckla vårt arbete med fokus på elförsörjning, säger Maria Sigroth, avdelningschef för miljö och samhällsbyggnad på Göteborgsregionen.

Nu har Energimyndigheten beviljat projektmedel med nära 20 miljoner kronor till Västra Götaland. I projektgruppen ingår förutom Göteborgsregionen även Västra Götalandsregionen, Energikontor Väst, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad.

Ett tätt samarbete mellan GR:s kommuner

Ett av projektets syften är att bidra till att skapa en regional samordning kopplat till energi- och fysisk planering. Genom projektet kommer GR kunna erbjuda kunskapshöjande insatser till kommunernas tjänstepersoner och bidra till att skapa en djupare förståelse för energiplanering och hur det hänger ihop med fysisk planering. Vi kommer skapa forum som möjliggör tät samverkan med och mellan våra kommuner och ta fram konkreta delregionala kunskapsunderlag och översiktsbilder av elförsörjningen.

— Att ligga i framkant i den gröna omställningen och ha tillgång till fossilfri el ger våra kommuner och företag konkurrensfördelar. Det säkrar både befintliga arbetstillfällen och skapar framtidsyrken, säger Maria Sigroth.

Projektet påbörjas första september och avslutas vid årsskiftet 2026/2027. Projektets innehåll bygger på den regionala energiöverenskommelse som Göteborgsregionen ställt sig bakom och möjliggör för GR att möta de förväntningar som överenskommelsen uttalar.

Läs om nyheten på Energimyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad