Rapport

Stort utbud av gymnasiala utbildningar i Göteborgsregionen

Hur ser trenderna ut för gymnasieutbildningarna och yrkesvuxutbildningarna i Göteborgsregionen? Vilka utbildningar lockar flest elever? Svaren finns i rapporten Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som nu getts ut av GR för åttonde året i rad.

Elever i verkstad vid Mälardalens Tekniska Gymnasium

I Göteborgsregionen finns sedan länge ett väl fungerande samarbete och en öppenhet kring att välja skola och utbildning, för flera skolformer. Inom gymnasieskolan har medlemskommunerna samarbetat i över 20 år, bland annat i syfte att erbjuda ett brett utbud av utbildningar med fritt sök i regionen.

Rapporten har två syften: dels att sprida kunskap om det samlade utbudet för gymnasieskolan och yrkesvuxutbildningarna i Göteborgsregionen, dels att utgöra underlag vid de regionala samråden när det kommande utbildningsutbudet ska planeras och dimensioneras.

Fler unga i gymnasieåldern

Antalet ungdomar i gymnasieåldrarna ökar i Göteborgsregionen, något som också märks i antalet sökande till gymnasieskolan. Under 2023 antogs 11 674 elever till gymnasieskolan, en ökning med 212 elever sedan 2022.

Det största nationella programmet i regionen är samhällsvetarprogrammet, följt av ekonomiprogrammet. Bland yrkesprogrammen toppar försäljnings- och serviceprogrammet, följt av el- och energiprogrammet. Yrkesprogrammen fortsätter att växa, en förändring som i rapporten efterfrågats av samtliga branscher. Göteborgsregionen har fått ett nytt riksrekryterande yrkesprogram, marinteknikutbildningen.

Flera kommuner har varnat för att de riskerar att slå i taket när det gäller antalet platser på populära yrkesutbildningar. Såväl lokala programråd som regionala bransch- och kompetensråd blir viktiga arenor för samverkan mellan skola och arbetsliv framöver.

Elever som inte är behöriga till nationella yrkesprogram har precis som tidigare år ett stort intresse av att söka och antas till programinriktade introduktionsprogram. Antal placerade eller antagna elever på introduktionsprogrammen ökade för tredje året i rad.

2023 års utbudsrapport i siffror

2023 års utbudsrapport i siffror

Förändrat utbud inom yrkesvux

Även inom vuxenutbildningen finns sedan drygt två decennier tillbaka ett etablerat samarbete, som innebär att sökande kan ta del av ett brett regiongemensamt utbud av yrkesutbildningar. Här har antalet elever minskat något. Under 2023 antogs drygt 3800 elever till yrkesvuxutbildningar i regionen – år 2022 var de närmare 4400.

Minskningen kan bland annat bero på det ekonomiska läget och osäkerheten på arbetsmarknaden, som gör att fler väljer att avvakta med studier. Utbudet av utbildningar är också under förändring i och med att nya behov uppstår i samband med stora satsningar inom vissa branscher, exempelvis den kommande etableringen av en batterifabrik i Göteborg.

Läs gärna mer om årets utbud och trender i rapporten Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen.

Uppdaterad