Nyhet

Vilka arbetsmarknadsinsatser fungerar?

Den 11 oktober genomfördes ett digitalt seminarium med fokus på arbetsmarknadsfrågor. Under seminariet presenterades både aktuell forskning och praktiska exempel på kommunala arbetsmarknadsinsatser som har positiv effekt när det handlar om att ge människor stöd till egen försörjning.

Ett förebyggande perspektiv på ekonomiskt bistånd

Seminariet innehöll två programpunkter. Gunilla Bergström, forskare vid GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst, presenterade rapporten Ett förebyggande perspektiv på ekonomiskt bistånd.

I rapporten redovisas en kunskapsöversikt som sammanställer och tillgängliggör befintlig kunskap om insatser som kan motverka att behovet av ekonomiskt bistånd uppstår och insatser som kan minska behovet för personer som ansökt om och beviljats ekonomiskt bistånd. Kunskapsöversikten omfattar totalt 51 studier. Det är ett variationsrikt underlag som spänner över ett brett spektrum av såväl målgrupper som insatser och typ av studier.

Exempel på en väl fungerande insats

I kunskapsöversikten lyfts bland annat Individual Placement and Support (IPS) fram som en väl fungerande insats.

– IPS är en manualbaserad metod som bygger på åtta grundprinciper, men även insatser som innehåller några av de principer som IPS bygger på tycks vara framgångsrika. Effekterna tycks vara starkast för gruppen unga i social utsatthet, vilket är särskilt intressant ur ett förebyggande perspektiv, sa Gunilla Bergström.

Riktade satsningar för att stimulera den lokala arbetsmarknaden

Den andra programpunkten presenterades av Johan Strömberg och Eva Axelsson från Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA) i Skövde. Johan och Eva berättade om hur arbetsmarknadsenheten i Skövde arbetat innovativt med riktade satsningar för att stimulera den lokala arbetsmarknaden, vilket gynnat både företag och enskilda individer. Åhörarna fick ta del av hur Skövde kommun arbetat med att sätta strukturer tillsammans med politiker, arbetsgivare och också hur de medvetet arbetat med hur de egna personella resurserna nyttjas.

Kompetensseminarium med fokus på arbetsmarknadsfrågor

Seminariet den 11 oktober vände sig till alla som arbetar med arbetsmarknadsfrågor eller med frågor som har nära koppling till området, såsom till exempel vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, individ- och familjeomsorg, integration och ekonomiskt bistånd.

Initiativtagare var GR:s arbetsmarknadschefsnätverk och syftet var att sprida kunskap, ge inspiration och reflektion om kommunala arbetsmarknadsinsatser. Seminariet anordnades som en del av den FoU-plattform för arbetsmarknadsfrågor som finns inom GR. Drygt 70 personer deltog.

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

Uppdaterad