Projekt avslutat

Ungas kraft

Satsningen Ungas kraft har fokuserat på att få fler elever att gå ut nian med en stark tilltro till sina egna förmågor, ett ökat engagemang för naturvetenskap och en fullföljd grundskoleutbildning. Här kan du läsa mer om projektet.

Syfte och mål

Ungas kraft har syftat till att få fler elever att se möjligheter till studier och arbete och kunna möta sin framtid med självförtroende och tillförsikt.

Målet har varit att öka andelen elever med godkända slutbetyg i samtliga ämnen – och att öka antalet unga som söker sig vidare till högre studier och arbete inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

Finansiär

Projektet har finansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Fördjupning

Glappet på arbetsmarknaden

Fokus i projektet har varit att lösa problemen med glappet mellan arbetsmarknadens behov av utbildad personal och bristen på densamma. Trots en stark arbetsmarknad har flera branscher svårt att hitta utbildad personal. Samtidigt finns många ungdomar som av olika anledningar inte går ut skolan med godkända betyg. Nära en femtedel av de som gick ut nian 2017 var obehöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram.

Landamäreskolan och Svartedalsskolan har ingått i Ungas kraft. Dessa två skolor har de senaste åren haft en stor andel elever som efter avslutad grundskola saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Ett holistiskt perspektiv

Projektet har utgått från ett holistiskt perspektiv och har innefattat såväl skolan som familjen och fritiden. Det har inneburit att bland annat lärare på skolan har fått kompetensutveckling parallellt med att elevernas förmågor och lärande har stärkts. Föräldrar och vårdnadshavare har också engagerats i barnens lärande och årskurs 7-9 har erbjudits olika fritidsaktiviteter.

Göteborgsregionens roll

GR har haft ett nära samarbete med skolorna och har fokuserat på kompetensutveckling för lärare och fritidspedagoger genom kollegialt lärande. Vi har även bistått med insatser kring studie- och yrkesvägledning.

Kontakt

I korthet

Pågick

2017-08-01 – 2020-12-31

GR:s roll

Projektledare, processledare, utvecklare och utförare

Projektägare

Universeum

Medverkande

Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs Stad genom Landamäreskolan och Svartedalsskolan. Satsningen har följeforskats av Göteborgs universitet.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla

Uppdaterad