Projekt pågående

go:LEIF - Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar

Sverige och Norge har tillsammans runt en miljon fossildrivna fritidsbåtar vars koldioxidutsläpp uppskattas till över 400 000 ton per år. Projektet go:LEIF har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen av fritidsbåtssektorn.

Projektet Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar (go:LEIF) vill bidra till att ställa om fritidsbåtssektorn till eldrift. Intresset och marknaden växer och utvecklingen är jämförbar med elbilsmarknaden för ett antal år sedan. I projektet medverkar norska och svenska fritidsbåtshamnar, kommunalförbund/fylkeskommuner, näringslivskontor, teknikexperter och forskare.

Syfte och mål

Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper och testa och demonstrera laddinfrastruktur.

Projektet ska:

  • Öka kunskapen om elbåtsladdning hos regionens hamnar och kommuner.
  • Öka relevant kunskap om användningsmönster av fritidsbåtar, båtladdnings effekt på elnät och potentialen att kombinera båtladdning med förnybar energiproduktion.
  • Skapa och testa olika laddlösningar med fokus på att hitta kostnadseffektiva synergier för ett effektivt nyttjande av bl.a. infrastruktur.
  • Öka kunskapen hos båtintresserade genom att bl.a. sprida information om laddmöjligheter.
  • Stärka teknikutvecklingen och regionens näringsliv genom att skapa ett regionalt nätverk av företag som är verksamma i eller intresserade av att medverka i omställning av båtsektorn till eldrift.

Finansiär

Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalandsregionen.

Logotyp Interreg Örestund Kattegatt Skagerrak
Småbåtshamn, foto

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt eftersom projektet fortskrider.

Kontakt

I korthet

Pågår

mars 2023 – december 2025

GR:s roll

Projektledare, processledare

Projektägare

Innovatum Science Park

Medverkande

Agder Fylkeskommune, Arendal kommune, Business Region Göteborg, Föreningen Lydløs, Fyrbodals kommunalförbund, Grefab, Innovatum Science Park, LEVA, Lysekils kommun, RISE och USN Universitetet Sørøst Norge.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Näringslivsutveckling
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Länkar, externa webbplatser

Innovatum Science Park Länk till annan webbplats.

Uppdaterad